1.1 Missie: onze drie Bakens

Als schoolorganisatie willen we jonge mensen begeleiden om hun plaats in de samenleving te vinden. Ieder mens is uniek, daarom hebben we in ons onderwijs aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en de rol van de mens in de gemeenschap en de omgeving. Er is aandacht voor emancipatie, diversiteit en dialoog tussen mensen met verschillende religieuze, levensbeschouwelijke en culturele achtergronden.

Onze visie wordt vertaald in drie speerpunten, onze ‘bakens’. Die bakens zijn: onze identiteit, een veilig leer- en leefklimaat en het stimuleren en ontwikkelen van talent. Deze speerpunten geven aan wie we zijn en vanuit welk perspectief en met welke houding wij ons richten op onze leerlingen. De drie bakens vatten het wezen van onze school samen.

Identiteit
Het Baken Almere is een interconfessionele organisatie. Wij gaan er vanuit dat ieder mens een plaats en een doel heeft in de wereld. We streven er naar om bij te dragen aan de ontwikkeling van jonge mensen. Onze kernwaarden daarbij zijn naastenliefde en respectvol omgaan met elkaar.
Kernwaarden die bij een groot deel van onze medewerkers hun basis vinden in de traditie en de beleving van de christelijke godsdienst en cultuur.
In onze scholen werken wij vanuit de basisgedachte dat ieder mens en dus ook ieder kind uniek is en er mag zijn zoals hij of zij is. Kinderen en volwassenen mogen weten dat ze er in het leven  niet alleen voor hoeven te staan, dat er altijd iemand voor hen is en dat hun leven van betekenis is en er toe doet. De school is een plek is waar de leerling geaccepteerd en gewaardeerd wordt.  De plek waar een leerling zich veilig mag voelen. Het personeel op onze scholen werkt met inzet en aandacht voor het kind en de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd.

Een veilig leer- en leefklimaat
Voor alle Bakenscholen geldt dat we ons zo organiseren dat we er voor zorgen dat we de leerling leren kennen en samen ontdekken wat de leerling kan en wil. Daarbij helpen we de leerling waar dat nodig is. We laten de leerling ervaren dat ze erbij hoort en zorgen er voor dat de leerling in een veilige en prettige omgeving kan leren.

Het stimuleren en ontwikkelen van talent
Natuurlijk bereiden we de leerling in de eerste plaats voor op het behalen van het diploma. Daarnaast vinden wij het belangrijk bij te dragen aan persoonlijke ontwikkeling. We willen leerlingen uitdagen om het beste/maximale uit zichzelf te halen. Dat betekent dat de leerling ruimte krijgt om zelf te kiezen wat bij haar past zodat de leerling talenten kan ontdekken en verder kan  ontwikkelen.

Park Lyceum
Park Lyceum is een school die medewerkers en leerlingen aanspoort om op hun eigen wijze het beste uit zichzelf te halen. Met inspirerende en interactieve lessen, waar de leerling haar stempel  op mag drukken. We bieden de balans tussen verplichte lesstof, eigen keuzes en persoonlijke ontwikkeling.

Kwalitatief goed onderwijs
Kwaliteit staat op Park Lyceum centraal. Hier werken we aan door goed onderwijs te geven, leerlingen te leren zelfstandig te werken en verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk. Bij het  verlaten van de school is de leerling klaar voor vervolgonderwijs of een baan. Bovendien is ze in staat te zorgen voor persoonlijk welzijn en staat ze midden in het maatschappelijke leven. Dit  einddoel zien we als een contract tussen de leerling, ouders en de school. We verwachten dan ook het een en ander van de leerling en de ouders. Omgekeerd mag een leerling ons aanspreken  op de manier waarop we dit doel vormgeven.

Onderwijskundig vernieuwend
Onze school heeft een team dat werkt vanuit een grote betrokkenheid bij de
leerlingen. Maar betrokkenheid alleen is niet genoeg. Regelmatig laten we ons bijscholen. Zo blijven
we inhoudelijk bij en kunnen we vormgeven aan de veranderingen die voortkomen uit onderwijsvernieuwingen.

Zorgzaamheid en aandacht
Samen met ouders helpen we de leerling zo goed mogelijk te leren en volwassen te worden. Want omgaan met mogelijkheden én barrières vraagt om een goede begeleiding. En dat is precies waar we bij Park Lyceum sterk in zijn. Zelfstandig leren gaat niet vanzelf. Het begint ermee dat we de leerling serieus nemen, goed naar de leerling luisteren en de hulp of coaching bieden waar deze nodig is. Daarnaast gaan we zorgvuldig om met verzuim.

Interconfessionele school
Onze interconfessionele identiteit is in de eerste plaats zichtbaar in onze aanpak: mensen werken hier samen en laten zich inspireren vanuit een christelijke levensovertuiging. We zien het als onze taak jonge mensen op te leiden en te begeleiden naar volwassenheid. Dit doen we in de overtuiging dat vorming van hoofd, hart en handen mensen compleet maakt.

In het kader van de samenwerking tussen de Stichting Prisma voor het primair onderwijs en Het Baken Almere, Stichting voor Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs, is een manifest opgesteld waarin de identiteit van deze scholen als inspirerend gemeenschappelijk kader onder woorden gebracht.

Levensbeschouwing en vieringen: wat mensen bindt
Kies je voor Park Lyceum, dan doe je mee met al onze interconfessionele activiteiten. Zo krijg je gedurende je schoolloopbaan lessen Levensbeschouwing. In de lessen maak je kennis met de  gebruiken binnen het christendom, jodendom en de islam. We brengen een bezoek aan een kerk, synagoge en een moskee. Verder praten we met elkaar over het omgaan met mensen die  ‘anders zijn’ dan jij en over zaken die je gelukkig of verdrietig maken. Je wordt je bewust van levensbeschouwelijke thema’s, zoals arm en rijk, relaties, dood, God, geweten, feesten of  herdenkingen. Vaak gaat het dus over waarden en normen. Belangrijk hierbij is dat je goed luistert naar elkaar en een eigen standpunt leert bepalen en verwoorden. Je leert van de samenhang  tussen verschillende vakken, tussen hoofd, hart en handen en tussen mensen onderling. Kortom: je leert oog te hebben voor wat mensen bindt, maar ook voor wat hen scheidt. Bepaalde aspecten hiervan zie je ook terug in vakken als mentoraat, filosofie en maatschappijleer. Daarnaast heb je in leerjaar 4 de mogelijkheid om mee te gaan met de Kloosterdagen. Meer informatie hierover vind je in hoofdstuk 8. Op school vieren we de belangrijke kerkelijke feestdagen zoals Kerst en Pasen. Tijdens deze vieringen denken we met elkaar na over de oorspronkelijke gebeurtenissen van Kerst en Pasen, maar ook over onderwerpen uit onze tijd.

Ga naar onderwerp