10.1 Leerlingklankbordgroepen

In elke afdeling van de school vinden met enige regelmaat gesprekken plaats tussen de afdelingsleider en afgevaardigden uit verschillende klassen. In die gesprekken spreken leerlingen en
afdelingsleider open en eerlijk over de zaken die goed en minder goed gaan in de afdeling. Het doel is om samen te bouwen aan een goed, prettig en doelgericht werkklimaat in school.

10.2 Medezeggenschapsraad

Bij Het Baken Almere is de medezeggenschap op twee niveaus georganiseerd. Op schoolniveau functioneert de deelraad (DR) met ouders, leerlingen en personeel. De DR heeft op een aantal onderwerpen adviesrecht, op andere onderwerpen instemmingsrecht. Daarnaast is de DR een belangrijk orgaan om samen de schoolleiding het gesprek te voeren over de manier waarop de school wordt georganiseerd en het onderwijs wordt uitgevoerd. Op Bakenniveau is er ook bestuursbrede medezeggenschapsraad (MR). Meer informatie hierover vindt u op www.hetbaken.nl.

Indien u contact wil met de DR op Park Lyceum kunt een mail sturen aan medezeggenschappark@hetbaken.nl. Voor zaken die uw specifieke kind betreffen dient u contact met de mentor of de desbetreffende teamleider op te nemen. Leden van de DR hebben een maximale zittingstermijn van 3 jaar en mogen maximaal 2 termijnen zitting hebben. In de DR hebben 2 ouders/verzorgers en 2 leerlingen zitting, naast 4 personeelsleden. Bij vacatures wordt een oproep gedaan voor kandidaten en kunnen verkiezingen worden georganiseerd. Het reglement van de DR kunt u via deze link vinden.

Ga naar onderwerp