11.1 Boekenpakket

De benodigde schoolboeken worden door de school bekostigd. Je moet ze aan het eind van het schooljaar weer inleveren. Leermiddelen die je langer dan één jaar kunt gebruiken, zoals een atlas of woordenboek, zijn niet gratis. Wij huren of kopen de schoolboeken bij Van Dijk Educatie in Kampen. In de meeste werkboeken mag je niet schrijven. Via school krijg je een uitnodiging van Van Dijk om je boeken te bestellen. Dit kan online via www.vandijk.nl. Van Dijk levert je boeken bij jou thuis af. Je ouder(s)/verzorger(s) blijven verantwoordelijk voor schade aan of vermissing van boeken. Voor de boeken hoeven geen borg- of verzendkosten te worden betaald.

11.2 Overige materialen

Naast schoolboeken heb je ook andere materialen nodig, zoals een geodriehoek, potloden, een rekenmachine, woordenboeken, schriften en vanaf leerjaar 1 een laptop.

11.3 Vrijwillige bijdrage extra schoolkosten

Het bieden van kwalitatief goed onderwijs is één van onze bakens. Als Park Lyceum kiezen wij nadrukkelijk voor een stukje verrijking van ons onderwijs. De huidige overheidsfinanciering maakt het ons echter steeds moeilijker om naast het reguliere onderwijsprogramma dit stuk verrijkende leerstof aan te kunnen blijven bieden. Daarom vragen wij je ouders met klem ons financieel te ondersteunen door op vrijwillige basis bij te dragen aan de extra kosten voor dit verrijkende programma. In het overzicht op de website vinden je ouders een specificatie van deze kosten. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van ons informatie over de wijze waarop u uw bijdrage eventueel kunt voldoen. De vaststelling van de ouderbijdrage wordt geaccordeerd door de oudergeleding van de Deel-MR van Park Lyceum.

11.4 Overige kosten

De kosten van werkweken, kampen en andere zaken die niet onder de vrijwillige bijdrage vallen, worden apart in rekening gebracht. Schrijfgerei, schriften, agenda en kleding voor Lichamelijke Opvoeding moeten je ouders zelf voor je aanschaffen.

11.5 Ongevallenverzekering

De school heeft een collectieve ongevallenverzekering voor leerlingen, personeelsleden en vrijwilligers. Deze verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval op school tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering geen dekking biedt. Materiële schade zoals een kapotte bril of fiets valt niet onder de dekking. De verzekering is van kracht gedurende het verblijf op school en onderweg van huis naar school en omgekeerd. Ook bij activiteiten onder toezicht van de school, zoals werkweken, geldt de verzekering. Wil je een beroep doen op de verzekering? Dan kun je terecht bij de Financiële Administratie voor een speciaal schadeformulier.

11.6 Wettelijke aansprakelijkheid

Als jij op school schade lijdt door een verwijtbare fout van ons, kun je de school aansprakelijk stellen.
We hebben hiervoor een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Voor een schadeformulier kun je terecht bij de Financiële Administratie.

Het Baken Almere is niet aansprakelijk voor zoekraken, beschadiging of ontvreemding van eigendommen van de leerlingen. Om problemen te voorkomen, raden we je aan al je bezittingen te voorzien van een duidelijk merkteken. Daarnaast raden we je ouders aan expliciet bij hun verzekeringsmaatschappij na te vragen of bijvoorbeeld een op school – eventueel zelfs uit je afsluitbare locker – gestolen mobieltje onder de dekking valt. We raden jou met klem aan om géén onnodig dure spullen mee naar school te nemen.

Als een leerling materiële schade aan de school toebrengt, worden de leerling en/of zijn wettelijke vertegenwoordigers aansprakelijk gesteld. Indien leerlingen elkaar schade berokkenen, wordt  de schade onderling verhaald. We raden je ouders dan ook aan om voor jou een WA-verzekering af te sluiten. Zeker als je 18 jaar of ouder bent, is het verstandig bij je eigen verzekeringsmaatschappij te controleren in hoeverre je nog onder de door je ouders afgesloten verzekeringen valt.

11.7 Schenkingen en sponsoring

Het Baken Almere is zeer terughoudend in het ontvangen van schenkingen of bijdragen anders dan de ouderbijdrage of op onderwijswetgeving gebaseerde gelden. Het gaat vooral om schenkingen in geld of materiaal die verplichtingen met zich meebrengen, waarmee leerlingen worden geconfronteerd.

Ga naar onderwerp