11.1 Boekenpakket

De benodigde schoolboeken worden door de school bekostigd. Je moet ze aan het eind van het schooljaar weer inleveren. Leermiddelen die je langer dan één jaar kunt gebruiken, zoals een atlas of woordenboek, zijn niet gratis. Wij huren of kopen de schoolboeken bij Van Dijk Educatie in Kampen. In de meeste werkboeken mag je niet schrijven. Via school krijg je een uitnodiging van Van Dijk om je boeken te bestellen. Dit kan online via www.vandijk.nl. Van Dijk levert je boeken bij jou thuis af. Je ouder(s)/verzorger(s) blijven verantwoordelijk voor schade aan of vermissing van boeken. Voor de boeken hoeven geen borg- of verzendkosten te worden betaald.

11.2 Overige materialen

Naast schoolboeken heb je ook andere materialen nodig, zoals een geodriehoek, potloden, een rekenmachine, woordenboeken, schriften en vanaf leerjaar 1 een laptop.

11.3 Vrijwillige bijdrage extra schoolkosten

Park Lyceum staat voor kansrijk en eerlijk onderwijs. Dit betekent dat alle leerlingen mogen meedoen aan activiteiten die buiten het verplichte onderwijsprogramma worden georganiseerd, maar die in onze visie wel bijdragen aan de vorming van uw kind. Hieronder vallen activiteiten zoals een kamp, een (buitenlandse) excursie, vieringen, etc. Kansengelijkheid bereiken we niet alleen door goed onderwijs, maar ook door iedereen te laten deelnemen aan extra activiteiten. Elke leerling van school telt en hoort erbij.

De school conformeert zich aan de ‘Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs 2009’, die onder meer is opgesteld door vertegenwoordigers van ouderorganisaties. De gedragscode is te downloaden op www.vo-raad.nl door te zoeken op “Gedragscode Schoolkosten”.

Vrijwillige ouderbijdrage
De school ontvangt vanuit de overheid middelen om het verplichte onderwijsprogramma te financieren. Voor de organisatie van extra activiteiten zijn wij afhankelijk van de vrijwillige bijdrage van u als ouder(s)/verzorger(s). Voor de goede orde benadrukken we dat deze bijdrage bij wet vrijwillig is. Als u deze bijdrage niet wilt of kunt betalen dan mag uw kind nog steeds deelnemen aan de door school georganiseerde activiteiten of programma’s. De school behoudt zich wel het recht voor om (delen van) geplande activiteiten niet door te laten gaan, als er te weinig betalende ouder(s)/verzorger(s) zijn. Een overzicht van de bijdrage voor dit jaar vindt u hier.

Voor de vrijwillige ouderbijdrage ontvangt u per mail een factuurvoorstel. Bij betaling kunt u zelf aangeven welk bedrag u kunt en wilt bijdragen.

De vaststelling van de ouderbijdrage wordt geaccordeerd door de oudergeleding van de Deelraad van Park Lyceum.

11.4 Overige kosten

Schoolboeken worden door de school aan de leerlingen ter beschikking gesteld zonder dat daarvoor een vergoeding wordt gevraagd. De schoolboeken blijven echter te allen tijde eigendom van de school/leverancier die we als school inschakelen voor de levering van de desbetreffende boeken.

Voor sommige lesmaterialen, zoals een atlas of woordenboek, ontvangt de school geen financiële bijdrage van de overheid. De school is om die reden niet verplicht zulke leermiddelen beschikbaar te stellen. In het overzicht hieronder ziet u om welke leermiddelen het bijvoorbeeld gaat.

Niet door de overheid bekostigde lesmaterialen Door de overheid bekostigde lesmaterialen
– schriften en multomap
– schrijfmateriaal
– atlas
– woordenboeken
– agenda
– rekenmachine sportkleding
(persoonsgebonden materiaal)
– leerboeken
– werkboeken
– projectboeken en tabellenboeken
– eigen leermateriaal van de school en bijbehorende cd’s en dvd’s
– licentiekosten van digitaal leermateriaal

Van ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij persoonsgebonden materialen zelf aanschaffen. Denk hierbij aan woordenboeken, schrijfmateriaal, atlas en sportkleding. Ouders die niet in staat zijn deze kosten te voldoen, kunnen hier informatie vinden over mogelijkheden tot ondersteuning door Stichting Fonds Bijzondere Noden Almere. De kosten voor het gebruik van een locker worden wel via een factuur in rekening gebracht. Indien u deze niet kunt betalen, bestaat de mogelijkheid om geheel of gedeeltelijk kwijtschelding aan te vragen. Dit kunt u doen door een email te sturen naar parklyceum@hetbaken.nl ter attentie van de rector, onder vermelding van aanvraag kwijtschelding schoolkosten.

Laptops
Het digitale werken speelt een steeds grotere rol in onze maatschappij. Het is onze opdracht om de leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst. Tegelijkertijd willen wij dat het onderwijs uitdagend is en motiveert, maar dat het ook recht doet aan de verschillen tussen de leerlingen. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken zijn wij in schooljaar 2021 – 2022 gestart met het werken met een laptop vanaf leerjaar 1. In schooljaar 2023-2024 zullen alle leerlingen in leerjaar 1, 2 en 3, naast de leerboeken, werken met een eigen laptop. Een laptop zien wij als instrument ter ondersteuning aan het lesmateriaal. Ook biedt het mogelijkheden om de nodige ICT-vaardigheden te ontwikkelen. Voor de aanschaf van de laptops werken wij samen met The Rent Company.

Om het onderwijs te kunnen volgen in leerjaar 1, 2 en 3 vanaf schooljaar 2023-2024 heeft de leerling een laptop nodig. De laptop valt daardoor onder de vrijwillige ouderbijdrage. Op het moment dat u geen laptop kunt of wilt aanschaffen neem dan contact met ons via bplict@hetbaken.nl. U kunt dan een laptop via school kosteloos in bruikleen krijgen. Daarvoor dient u een bruikleenovereenkomst te tekenen, waarin de voorwaarden zijn opgenomen die voor het gebruik van de laptop gelden. Als uw dochter of zoon onze school verlaat is er de mogelijkheid om de laptop tegen de dan resterende restwaarde van de school over te nemen.

11.5 Ongevallenverzekering

De school heeft een collectieve ongevallenverzekering voor leerlingen, personeelsleden en vrijwilligers. Deze verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval op school tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering geen dekking biedt. Materiële schade zoals een kapotte bril of fiets valt niet onder de dekking. De verzekering is van kracht gedurende het verblijf op school en onderweg van huis naar school en omgekeerd. Ook bij activiteiten onder toezicht van de school, zoals werkweken, geldt de verzekering. Wil je een beroep doen op de verzekering? Dan kun je terecht bij de Financiële Administratie voor een speciaal schadeformulier.

11.6 Wettelijke aansprakelijkheid

Als jij op school schade lijdt door een verwijtbare fout van ons, kun je de school aansprakelijk stellen.
We hebben hiervoor een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Voor een schadeformulier kun je terecht bij de Financiële Administratie.

Het Baken Almere is niet aansprakelijk voor zoekraken, beschadiging of ontvreemding van eigendommen van de leerlingen. Om problemen te voorkomen, raden we je aan al je bezittingen te voorzien van een duidelijk merkteken. Daarnaast raden we je ouders aan expliciet bij hun verzekeringsmaatschappij na te vragen of bijvoorbeeld een op school – eventueel zelfs uit je afsluitbare locker – gestolen mobieltje onder de dekking valt. We raden jou met klem aan om géén onnodig dure spullen mee naar school te nemen.

Als een leerling materiële schade aan de school toebrengt, worden de leerling en/of zijn wettelijke vertegenwoordigers aansprakelijk gesteld. Indien leerlingen elkaar schade berokkenen, wordt  de schade onderling verhaald. We raden je ouders dan ook aan om voor jou een WA-verzekering af te sluiten. Zeker als je 18 jaar of ouder bent, is het verstandig bij je eigen verzekeringsmaatschappij te controleren in hoeverre je nog onder de door je ouders afgesloten verzekeringen valt.

11.7 Schenkingen en sponsoring

Het Baken Almere is zeer terughoudend in het ontvangen van schenkingen of bijdragen anders dan de ouderbijdrage of op onderwijswetgeving gebaseerde gelden. Het gaat vooral om schenkingen in geld of materiaal die verplichtingen met zich meebrengen, waarmee leerlingen worden geconfronteerd.

Ga naar onderwerp