12.1 Waarheen met klachten?

Jij of je ouders/verzorgers kunnen binnen de school te maken krijgen met beslissingen die naar jouw mening onterecht zijn. Er zijn bepaalde personen binnen de school bij wie je terecht kunt om
hierover te praten en om hulp te krijgen bij het oplossen van problemen, te weten de mentor, de vertrouwenspersoon en de schoolleiding.

Een klacht heeft betrekking op jouw persoonlijke situatie in verband met het volgen van onderwijs en de omstandigheden binnen of op het terrein van de school. We gaan ervan uit dat je de klacht eerst probeert op te lossen met de betreffende persoon, de mentor of de afdelingsleider. Mocht dit niet leiden tot het gewenste resultaat, dan kun je een klacht indienen bij de rector van de school.

Als je het niet eens bent met de klachtafhandeling van de rector, kun je een klacht indienen bij de Klachtencommissie van Het Baken Almere. Als de klacht gericht is tegen de rector van de school, dan kun je direct een klacht bij de klachtencommissie indienen. De klachtencommissie onderzoekt de klacht en oordeelt of de klacht gegrond is. Het bevoegd gezag neemt vervolgens een beslissing.

Hoe bijvoorbeeld de klacht ingediend moet worden, binnen welke termijn en bij wie precies, is terug te vinden in de verschillende klachtenregelingen die zijn opgesteld op grond van het type klacht:

  • klachten over ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en/of geweld worden behandeld door de Landelijke Klachtencommissie PO, VO en BVE.
    Afhandeling van deze klachten gebeurt volgens de bepaling in de ‘Klachtenregeling van Het Baken Almere’. Klik hier om de klachtenregeling te openen.
  • klachten over examenbeslissingen worden eerst intern door de examencommissie behandeld. Als je het oneens bent met de oplossing van de examencommissie kan je klacht
    worden voorgelegd aan de Commissie van Beroep volgens het ‘Examenreglement’. Klik hier  om het Examenreglement te openen.

Het Baken Almere t.a.v. de secretaris Commissie van Beroep, Postbus 10015, 1301 AA Almere

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht

12.2 Meldplicht seksueel geweld

Schoolleiding en vertrouwenspersonen behandelen klachten van ouders en leerlingen zorgvuldig.
Wanneer er mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, doen we altijd aangifte bij de politie.

12.3 Vertrouwenspersoon

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Je kunt ontevreden zijn over de onderwijsactiviteiten, de begeleiding of beoordeling, maar ook over ongewenst gedrag op school, zoals seksuele intimidatie, discriminatie, racisme, pesten, agressie en geweld.

Bij klachten over ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, discriminatie, racisme, pesten, agressie en/of geweld op school, kun je een beroep doen op de ondersteuning van de
vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon functioneert als aan¬spreek¬punt bij klachten. Aarzel niet om met hem of haar contact op te nemen. De vertrouwenspersoon luistert, neemt je verhaal serieus, geeft je advies en ondersteuning. Je kunt bij de vertrouwenspersonen ook altijd terecht als je meer wilt weten over de klachtenregeling ongewenst gedrag. Zij zijn altijd bereid om te reageren op je vragen. Je kunt ook bellen met de vertrouwensinspecteur voor informatie en advies:

Centraal meldpunt vertrouwensinspecteur:
telefoon: 0900 – 111 31 11

Indien nodig doet de school een beroep op de GGD, bureau Voorkoming Kindermishandeling (VKM).
Coördinator Ongewenste Omgangsvormen,
GGD/Lelystad, bureau VKM;
Telefoon: 0320 – 276 211

Vertrouwenspersonen Het Baken Almere
Mevrouw A. van der Starre
E-mail: a.van.der.starre@hetbaken.nl
tel: 036 – 845 24 00
De heer P. Groot
E-mail: p.groot@hetbaken.nl
tel: 036 – 845 24 00

De volledige regelingen staan op onze website www.hetbaken.nl. Met deze klachtenregeling trachten we eventuele klachten zorgvuldig af te handelen. Daarnaast is het een middel om de
kwaliteit van het onderwijs en de goede gang van zaken op school te verbeteren. De klachtenregelingen dragen hiermee bij aan een veilig schoolklimaat voor alle betrokkenen.
Kun je met jouw klacht of geschil niet terecht bij één van de genoemde instanties? Richt je dan tot het schoolbestuur of de Inspectie van het Onderwijs:

Inspectie van het Onderwijs:
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs:
tel. 0800 – 80 51 (gratis)

Ga naar onderwerp