Leerplichtzaken

De leerplichtambtenaar
Park Lyceum onderhoudt intensieve contacten met de leerplichtambtenaar. Naast de afwikkeling van verzuimmeldingen (spijbelen) neemt de leerplichtambtenaar ook deel in het ZorgAdviesTeam (ZAT), dat maandelijks vergadert.
Mocht er sprake zijn van een overtreding van de leerplichtwet, dan volgt er een gesprek met de leerling en ouder(s) op het stadhuis.

Regelmatig vindt er op school een verzuimspreekuur plaats. De leerplichtambtenaar is dan aanwezig op school om een gesprek te voeren met de voor dit spreekuur aangemelde leerlingen. Het
spreekuur richt zich op leerlingen met licht schoolverzuim (onder het wettelijk te melden verzuim) en op leerlingen die vaak te laat komen.

Onder licht schoolverzuim wordt verstaan:

  • verzuim in de vorm van losse uren (<16 uur)
  • verzuim tot 3 dagen
  • vaak te laat komen.

Het spreekuur heeft een voorlichtend en waarschuwend karakter, met als doel:

  • het tegengaan van beginnend schoolverzuim
  • het voorkomen van langdurig schoolverzuim
  • het voorkomen van voortijdig schoolverlaten
  • het tegengaan van veelvuldig te laat komen

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor een jongere niet naar school kan gaan, bijvoorbeeld bij ziekte of het vervullen van godsdienstplichten (als dat buiten school niet mogelijk is). De ouders
moeten de school zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Bij andere zogenaamde ‘gewichtige omstandigheden’, moet verlof vooraf worden gevraagd bij de rector van de school. Het gaat hier om bijzondere omstandigheden, zoals huwelijk, overlijden, jubilea of gezinsuitbreiding. Verlof in verband met een vakantie valt hier niet onder!
Wanneer sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’ kan de rector van de school, afhankelijk van de situatie, verlof verlenen voor één à twee dagen, tot een maximum van tien schooldagen per
schooljaar. Klik hier om verlof aan te vragen.

Wordt het aantal van tien schooldagen in een schooljaar overschreden, dan moet een verzoek om verlof worden ingediend bij de leerplichtambtenaar, bij voorkeur via de rector van de school. De
leerplichtambtenaar wint advies in bij de rector van de school.

(Gezins)vakanties buiten de schoolvakanties
Voor een (gezins-)vakantie buiten de schoolvakanties moet (tijdig) een schriftelijk verzoek worden ingediend door de ouders/verzorgers bij de rector van de school. Gaan de jongeren naar
verschillende scholen, dan moet per school een verzoek worden ingediend. De Leerplichtwet biedt slechts één mogelijkheid: als door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het niet mogelijk is in de schoolvakanties op vakantie te gaan.

Daarbij geldt een aantal voorwaarden:

  • er moet een werkgeversverklaring worden overlegd waaruit blijkt dat geen verlof in de officiële schoolvakantie mogelijk is;
  • de gevraagde periode mag niet langer duren dan tien schooldagen;
  • de gevraagde periode mag niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar vallen.

Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, kan de rector eenmaal per schooljaar verlof verlenen. Indien aan één of meer van deze voorwaarden niet wordt voldaan, moet de rector het verzoek
afwijzen, omdat de Leerplichtwet geen andere mogelijkheden toestaat. Klik hier om het verlofformulier te openen.

Ongeoorloofd verzuim
De rector van een school is verplicht bij de leerplichtambtenaar melding te doen van (vermoedelijk) ongeoorloofd schoolverzuim. Ook wanneer een verzoek om verlof is afgewezen en u uw zoon of dochter toch niet naar school laat gaan, moet de rector dit melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar zal u dan oproepen voor een gesprek en kan, afhankelijk van de uitkomst van dit gesprek, een proces-verbaal opmaken.

Vrijstellingen en alternatieve leerroutes
In sommige gevallen kunnen jongeren geen onderwijs (meer) volgen. College van burgemeester en wethouders van Almere kan dan vrijstelling verlenen. Indien een jongere reeds onderwijs heeft gevolgd, maar niet (meer) in staat is de lessen te volgen, zullen de ouders/verzorgers samen met de jongere op school gaan bespreken welke mogelijkheden er zijn om het onderwijs te vervolgen.

In bijzondere gevallen kan een jongere een zogenaamde ‘alternatieve leerroute’ volgen. Dit kan vanaf de leeftijd van veertien jaar. Of, en zo ja onder welke voorwaarden, een jongere een dergelijke leerroute kan volgen, wordt uiteindelijk beslist door burgemeester en wethouders van Almere. Zij zullen daarmee alleen instemmen indien de jongere op geen enkele andere wijze onderwijs kan volgen. Het advies van de school en de leerplichtambtenaar speelt bij de beslissing een belangrijke rol. De leerlingencoördinator van de school kan hierover de nodige informatie geven.

Informatie
Informatie over de leerplicht kan je in eerste instantie krijgen bij de afdelingsleider van de afdeling. Daarnaast is informatie te vinden op de website www.almere.nl/onderwijs.

Ga naar onderwerp