2.1 Uitgangspunten bij plaatsing

Op Park Lyceum start je in de eerste klas in een mavo, een havo/mavo, een havo, een atheneum/havo of een atheneumklas. In wat voor klas je geplaatst kunt worden, is afhankelijk van het advies van je basisschool. In alle gevallen is bij hele goede prestaties opstroom mogelijk.
Je schooltijd op Park Lyceum begint met een tweejarige onderbouwperiode voor de mavo of een driejarige onderbouwperiode voor havo en atheneum. Wij willen graag dat jij uiteindelijk examen doet op een voor jou passend niveau. Daarom bekijken we aan het eind van leerjaar 1, 2 en 3 met een genormeerde toets of je op het goede niveau zit.
Brugklas
In het eerste leerjaar op Park Lyceum gaat het er allereerst om dat je went aan je nieuwe school. De overgang van basisschool naar middelbare school is groot. We willen dat je je zo snel mogelijk thuis voelt op Park Lyceum. Al voor de zomervakantie maak je daarom vast kennis met je nieuwe klasgenoten en je mentor. Na de zomervakantie zetten we de kennismaking voort
Natuurlijk willen we je ook stimuleren en kansen bieden zodat je het beste uit je zelf kunt halen. In de atheneum/havo klas kijken we aan het eind van het eerste leerjaar welke stroom het meest geschikt voor jou is. Afhankelijk van je resultaten, je capaciteiten en je interesse word je bevorderd naar havo 2 of atheneum 2. Voor de havo/mavo klas bekijken we aan het einde van leerjaar 2 welke stroom het beste bij de leerling past, havo 3 of mavo 3. Op de ouderavonden lichten we de verschillende aspecten die hierbij een rol spelen uitvoerig toe.
Leerjaar 2 en 3
In het tweede en het derde leerjaar kom je misschien bij andere leerlingen in de klas. We besteden daarom ook hier weer aandacht aan de kennismaking. In de tweede klas van de mavo en in de derde klas van atheneum en havo maak je samen met je ouders een definitieve keuze voor je vervolgopleiding in de bovenbouw. Je hebt zowel voor havo als voor atheneum de keuze uit vier profielen. Je kunt hierover verderop meer lezen, bij ‘Kiezen voor de bovenbouw’. Bij de mavo kun je in het tweede leerjaar kiezen uit een aantal profielen.
Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
Op de basisschool leerde je al zelfstandig te werken. In de onderbouw komt daar zelfstandig leren bij. En in de bovenbouw willen we je laten groeien in de richting van verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces. Daarom werken we op Park Lyceum met werkplanners en studiewijzers. Aan de hand van werkplanners en studiewijzers leer je hier zo veel mogelijk zelfstandig werken en leren. Daarbij word je uiteraard gecoacht, krijg je strategieën aangeleerd en leer je gaten in je kennis en vaardigheden te herkennen en te verhelpen. Natuurlijk spelen de docenten daarbij een leidende rol en ze zullen je stimuleren om voor het maximaal haalbare te gaan. Bij dit onderwerp speelt het Studiecentrum een hele belangrijke rol. Ook maak je daar zelfstandig je rekenprogramma in de vorm van modules. Hoe meer je daar gebruik van maakt des te meer tijd houd je over voor sport en andere hobby’s.
Passend onderwijs
Vanaf het schooljaar 14/15 geven scholen uitvoering geven aan de wet ‘Passend Onderwijs’. Op onze website kunnen ouders het ‘ondersteuningsprofiel Park Lyceum’ vinden en lezen hoe wij hier vorm aan geven.
Studie begeleiding

Tijdens de mentortijd besteden we in de onderbouw aandacht aan je sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast werken we aan allerlei studievaardigheden. Ben je in een bepaald vak minder sterk of heb je problemen met het plannen, organiseren en uitvoeren van je schoolwerk? Daar hebben we het Plusuur voor. Een vast uur per week op dinsdag waarop vakdocenten extra ondersteuning geven.

Talent en uitdaging
Op Park Lyceum ben je niet alleen bezig met de gewone lesstof voor atheneum, havo en mavo. Je krijgt hier ook gelegenheid om op zoek te gaan naar je andere talenten en deze verder te
ontwikkelen. Zo hebben we extra aandacht voor talenten in de bètavakken en op het gebied van kunst en internationalisering. Alle activiteiten in de verschillende leerjaren staan op de school
bekend als Park International.

2.2 Kiezen voor de bovenbouw

Keuzeproces in leerjaar 3 havo en vwo
Aan het einde van het derde leerjaar sluit je de onderbouw af. Gedurende dit hele schooljaar oriënteer je je op het profiel dat je kiest voor de bovenbouw.
Tijdens de mentorlessen onderzoek je jouw vaardigheden, capaciteiten en voorkeuren. Daarnaast zijn er drie voorlichtingsmomenten. Het eerste is een algemene kennismaking met de inhoud van de profielen: welke vakken zijn er, welke eisen worden er gesteld en wat kun je ermee? De tweede voorlichting is vakspecifiek. Hier vertellen de vakdocenten wat hun vak in de bovenbouw inhoudt.Tijdens de derde voorlichting praat je met bovenbouwleerlingen over hoe het er aan toegaat in de bovenbouw.
In november maak je een voorlopige profielkeuze en vragen we de adviezen van je vakdocenten. Jouw keuze komt ter sprake tijdens het cijferoverzichtsgesprek over de eerste periode. Na je tweede cijferoverzicht maak je een definitieve keuze. Deze leg je vast op je profielkeuzekaart. Je ouders en jij moeten deze kaart ondertekenen.

Profielen
Het profiel dat je kiest is natuurlijk van belang voor de toelating tot de vervolgopleiding. Je kunt kiezen uit de volgende vier profielen:
-Cultuur & Maatschappij (CM)
-Economie en Maatschappij (EM)
-Natuur & Gezondheid (NG)
-Natuur & Techniek (NT)
In de bovenbouw volg je deels gemeenschappelijke vakken en deels vakken behorend bij je profiel.
Daarnaast heb je nog ruimte om vakken te kiezen. De school geeft aan uit welke vakken gekozen kan worden.

Keuze proces in leerjaar 2 mavo
Het grootste deel van het bovenstaande verhaal over havo en atheneum geldt ook voor de mavo.
Alleen vervang je dan leerjaar 3 door 2 en vervang je leerjaar 4 door 3. In de aanloop naar leerjaar drie mavo kun je kiezen uit 3 profielen:
-Techniek
-Zorg & Welzijn
-Economie

2.3 Bovenbouw

Vanaf mavo 3, havo 4 en atheneum 4 kunnen cijfers die je voor toetsen haalt meetellen voor het schoolexamen. Voor de meeste vakken is dit pas vanaf het eindexamenjaar het geval. Het school-
examen vormt samen met het centraal schriftelijk eindexamen je totale eindexamen. Voor sommige vakken doe je geen centraal schriftelijk eindexamen en bepaalt het resultaat van je
schoolexamentoetsen je eindcijfer.

Voor de bovenbouw heb je te maken met een PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) en een examenreglement. Daarin staan alle regels, regelingen en data die te maken hebben met het SE en het CE. Beide documenten liggen ter inzage in de mediatheek en op het examensecretariaat en worden gepubliceerd op onze website. Dit geldt ook voor eventuele updates en wijzigingen.

GLOBAL CITIZEN in de bovenbouw van het atheneum/Park International
Leerlingen die daarvoor kiezen werken in de bovenbouw toe naar een internationaal erkend GLOBAL CITIZEN -certificaat. Je doet in het kader hiervan mee aan de internationale uitwisseling in atheneum 5 of havo 4, volgt een vak in een moderne vreemde taal, legt internationale ICT-contacten en je maakt een profielwerkstuk met een Europese dimensie. Aan de uitwisseling zijn extra kosten verbonden. Zie verder het hoofdstuk ‘Activiteiten’ achterin deze gids.

Wijziging van je profiel
Het profiel of vakkenpakket dat je hebt gekozen staat vast. In uitzonderlijke gevallen kunnen wijzigingen besproken worden met de afdelingsleider en de decaan.

Examensecretariaat
Als leerling van de bovenbouw kun je bij het examensecretariaat terecht voor administratieve zaken rondom het examen. Denk aan ziekmeldingen en herkansingen. Informatie over het examen zelf krijg je van je mentor.

Examensecretariaat:
Mw. drs. D.M. Gritsch: secretaris van het examen
Mw. A.L.M. Verspeek: secretaris van het examen
Mw. M.C.M. Oosterwaal: hoofd van het examensecretariaat

Contact via e-mail naar examensecretariaat-bpl@hetbaken.nl, telefonisch contact met het examensecretariaat verloopt via de receptie: 036-523 81 08.

Decanaat en loopbaanbegeleiding
De decaan begeleidt je samen met je mentor als je in leerjaar 2 of 3 een profiel gaat kiezen voor de bovenbouw. De begeleiding door de decaan vooral gericht op de AEL-stage in havo 4 en Almere On Stage in mavo 3 (zie verder bij ‘Activiteiten’) en op het kiezen van een geschikte vervolgopleiding.
Zo geeft de decaan informatie en organiseert voorlichtingsmomenten en stageweken. Ook kun je (eventueel samen met je ouders) terecht bij de decaan voor een gesprek over de keuzes die je moet maken.

Kiezen voor je vervolgopleiding
In de bovenbouw besteden we aandacht aan het kiezen voor een vervolgopleiding. Dit gebeurt onder andere in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Universiteit van
Amsterdam(UvA). Soms komen er studenten en gastdocenten naar onze school voor gastcolleges. Soms ga je met school naar de instellingen om kennis te maken met een opleiding of studie. En natuurlijk kun je zelf meedoen aan meeloopdagen of proef-studeren bij onderwijsinstellingen in het hele land. Het afgelopen jaar zijn we gestart met het Pre University College. Leerlingen uit V5 volgen modules en masterclasses op de VU ter voorbereiding op het vervolgstudie.

In de bovenbouw staat ook het vak Loopbaanbegeleiding (Lob) in je jaarverplichtingen. Je krijgt een ‘toekomstdossier’ waarin staat wat je hiervoor moet doen. Het vak wordt deels gegeven tijdens de mentoruren. Een ander deel bestaat uit het bezoeken van instellingen voor hoger en wetenschappelijk onderwijs. Denk aan een Open Dag, meelopen of proef-studeren. Van deze activiteiten maak je een verslag voor in je toekomstdossier. Deze activiteiten mogen natuurlijk niet ten koste gaan van je werkzaamheden op school. Een verzoek om aan zo’n activiteit deel te nemen, moet je dan ook twee weken van tevoren schriftelijk doen bij je mentor en vervolgens bij je afdelingsleider.

Op Park Lyceum zijn drie decanen die verantwoordelijk zijn voor bepaalde afdelingen/leerjaren:
• Martin de Jong: mavo 2 t/m 4 dinsdagochtend decaantijd
• Job Kuijpers: havo/atheneum 3 dinsdagochtend decaantijd
• Nanja de Rie: havo 4/5 en atheneum 4 t/m 6 donderdagochtend decaantijd

Telefonisch contact met het decanaat loopt via de receptie: 036-523 81 08.

Ga naar onderwerp