3.1 Cijferoverzichten en gesprekken met ouders

Cijfers en vorderingen die je tijdens het schooljaar maakt kun je ook via het leerlingportaal volgen. Je ouders kunnen via het ouderportaal inloggen om jouw vorderingen te volgen. Zij krijgen daarvoor de inloggegevens toegestuurd.
Daarnaast ontvang je aan het einde van het schooljaar een gedrukt cijferoverzicht. Op dat cijferoverzicht staan voor elk vak alle tot dan toe behaalde cijfers evenals het gemiddelde daarvan. Ook vind je op het cijferoverzicht het gemiddelde cijfer over het gehele schooljaar: het voortgangscijfer. Of je overgaat, bepalen we aan de hand van de voortgangscijfers van je  cijferoverzicht. Naast de behaalde resultaten geven de cijferoverzichten ook een beeld van je taakgerichtheid, zelfstandigheid en omgangsvormen. Ten slotte geeft je mentor in het cijferoverzicht een korte reactie op de behaalde resultaten.

Per schooljaar hebben we twee mentorgesprekken en een keer 10 minuten gesprekken georganiseerd. De mentorgesprekken zijn meer algemeen gericht op welbevinden, inzet, gedrag en  resultaten. Tijdens de 10 minuten gesprekken kunnen je ouders in gesprek met de verschillende vakdocenten. Voor de exacte data verwijzen we jullie naar de agenda op de website.

Naast deze vastgestelde momenten kunnen je ouders altijd vragen om een gesprek over je resultaten, de keuze voor een vervolgopleiding of je functioneren op school. Natuurlijk kan je mentor daartoe ook het initiatief nemen.

Bevorderingsnormen
De voortgangscijfers op het eindrapport bepalen naar welk leerjaar en welke stroom of vervolgopleiding je wordt bevorderd. Je voortgangscijfers moeten aan bepaalde eisen voldoen: de bevorderingsnormen. Deze bevorderingsnormen worden gepubliceerd op de website in het boekje Toetsing en Rapportage. Voor de bovenbouw staan ze opgenomen in het  examenreglement. Tijdens de eerste ouderavond lichten we ze toe. Voldoe je niet aan de normen? Dan bespreken we in de bevorderingsvergadering of er bijzondere redenen zijn om jou  alsnog door te laten gaan naar de gewenste stroom, profiel of vervolgopleiding. Of we bekijken welk alternatief mogelijk is.

3.2 Verantwoording

Scholen op de kaart
Park Lyceum doet mee aan het landelijke digitale verantwoordingssysteem, ‘Scholen op de kaart’.
Veel relevante informatie over de prestaties van onze school is in te zien via:
www.scholenopdekaart.nl. Deze site is ook te vinden via www.hetbaken.nl.
Je vindt hier onder andere de volgende informatie:
• Instroom-, doorstroom- en uitstroomgegevens die tezamen het rendement van de school bepalen;
• De eindexamenresultaten;
• De mate waarin de geplande onderwijstijd daadwerkelijk benut is.

Inspectie en schoolbeoordeling
Via de website van de Inspectie voor het onderwijs kun je na lezen hoe de inspectie over onze school oordeelt (www.owinsp.nl).

Ga naar onderwerp