5.1 Leefregels en procedures

Op Park Lyceum hebben we een paar leefregels. Dit zijn:

 • Aan het begin van de les staat de docent bij de deur en heet de leerlingen welkom.
 • De leerlingen bergen de telefoon op stil op. De docent bepaalt of de telefoon gebruikt mag worden t.b.v. het onderwijs.
 • Leerlingen die te laat komen halen altijd een briefje bij de receptie, ook wanneer ze een goede reden hebben.
 • Leerlingen dragen tijdens de les geen jas, pet of capuchon.
 • Aan het eind van de les wordt afscheid genomen bij de deur.
 • We houden pauze in de pauzeruimtes en niet in de gangen.

Wij willen hiermee bereiken dat er op school op een plezierige manier samen geleefd en gewerkt kan worden door leerlingen en medewerkers.

Leerlingenstatuut
Het leerlingenstatuut neemt een belangrijke plaats in bij de basisregels op Park Lyceum. Het leerlingenstatuut is een boekje waarin alle rechten en de plichten staan rondom het onderwijs op school. Je vindt in het leerlingenstatuut regels over bijvoorbeeld huiswerk, toetsing, e-mail- en internetgebruik. Natuurlijk staat er ook in uitgelegd hoe we omgaan met overtreding van de  regels. Daarnaast vind je informatie over wat te doen bij klachten.
Het leerlingenstatuut is ook te vinden in de mediatheek en op onze website www.hetbaken.nl.

5.2 Algemene regels en regelingen

Verzuim
In geval van verzuim is het centrale meld- en registratiepunt binnen school tegenover de receptie. Je hebt hier onder andere in de volgende situaties mee te maken:

 • als je ziek wordt tijdens de schooldag. Je moet je dan afmelden tegenover de receptie.
  Iemand van de school neemt dan voor overleg contact op met je ouder(s)/verzorger(s).
 • als je weg moet van school, bijvoorbeeld voor een bezoek aan de huisarts. Je moet dat dan vooraf melden bij de receptie met een briefje van je ouders. We verwachten overigens dat je dit  soort afspraken zoveel mogelijk buiten lestijd plant.
 • Bij terugkomst na een afspraak buiten school moet je je eerst even aanmelden tegenover de receptie.
 • als je zonder toestemming een les mist (bv. spijbelen). Mentor en afdelingsleider worden dan geïnformeerd. Zij handelen dit verder met je af. Zie verder ook ‘Leerplichtzaken’.

Melden en afhandelen van verzuim

Moet uw kind lessen verzuimen, meldt u dit altijd vooraf per mail naar absentie-bpl@hetbaken.nl. Zeker als uw kind een toets of inlevermoment heeft, is dit essentieel. Vraag uw kind daar alstublieft ook naar.
Noem bij een verzuimmelding altijd: klas, voornaam, achternaam en reden.
Vermoedt u dat uw kind langer dan 1 dag moet verzuimen, dan geeft u bij melding een geschatte absentieduur door. Achteraf zorgt u voor een verantwoording van de totale absentieduur. Als u geen inschatting kunt maken of de absentie langer duurt dan opgegeven, houdt u er dan rekening mee dat u uw kind elke dag opnieuw moet afmelden.
Verzuim van uw kind verantwoorden na afloop ervan (bijvoorbeeld in geval van herstel na ziekte) doet u eveneens via een mail naar absentie-bpl@hetbaken.nl.
Nadat u van ons een melding van verzuim heeft ontvangen heeft u maximaal 3 werkdagen om ons een reactie en/of verantwoording te sturen via absentie-bpl@hetbaken.nl. Ontvangen wij geen verantwoording, dan gaan wij ervan uit dat uw kind heeft gespijbeld.
Openstaande absenties kunt u raadplegen in het ouderportaal, resp. leerlingportaal. Heeft u geen inloggegevens meer, stuurt u dan een mail naar ouderportaal@hetbaken.nl, resp. leerlingportaal@hetbaken.nl. U ontvangt dan nieuwe inloggegevens.

Elke absentie dient tijdig gemeld te worden en achteraf schriftelijk verantwoord worden. Gebeurt dit niet dan heeft dit gevolgen voor o.a. toetswerk dat op die dag niet gemaakt kon worden. Bij het ontbreken van een juiste absentie melding kan dit toetswerk namelijk niet meer ingehaald worden.
Leerlingen van 18 jaar en ouder kunnen aan hun afdelingsleider toestemming vragen om zelf hun absentie te mogen verantwoorden. Ouders/verzorgers worden bij zo’n aanvraag altijd betrokken.

Te laat
Als je te laat bent meld je je bij de receptie waar dit geregistreerd wordt. Is uw kind te laat in een les, dan ontvangen u en uw kind daarvan een mailbericht. Uw kind moet zich dan de volgende dag tussen 7.50 en uiterlijk 8.00 uur melden bij de receptie. Hiervan kan alleen in echte ‘overmachtssituaties’ worden afgeweken; ‘verslapen’ valt daar niet onder.

Verlof
Als daar goede redenen voor zijn kun je soms toestemming krijgen om enige tijd niet naar school te komen. Je ouders (of jij, als je 18 jaar of ouder bent) moeten dan een schriftelijk en  gemotiveerd verzoek voor buitengewoon verlof indienen bij de afdelingsleider. Dit moet ruim van tevoren gebeuren. Het verlofformulier is te vinden op de website. Verlof voor de eerste 2 schoolweken is niet mogelijk. Natuurlijk houden we ons bij het verlenen van verlof aan de regels van de leerplicht. Zie ook ‘Leerplichtzaken’.

Lesuitval
We willen de lessen zo veel mogelijk laten doorgaan. Maar door bijvoorbeeld ziekte of verplichte nascholing van docenten kunnen er toch wel eens lessen uitvallen. Ook werkweken, culturele
activiteiten en sportevenementen zijn van invloed op het rooster. We proberen de lesuitval zo veel mogelijk te beperken. Waar mogelijk worden klassen ingeroosterd in het Studiecentrum. Leerlingen uit de onderbouw moeten altijd een leesboek bij zich hebben.

Bellen en gebruik van elektronisch apparatuur 
Nadere informatie hierover vind je in het leerlingenstatuut. Het leerlingen statuur is te vinden op de website. Als je ouders tijdens de schooldag dringend een bericht aan jou moeten doorgeven, dan kan dat via het algemene nummer van de school 036 – 523 81 08.

Informatieversterking aan gescheiden ouders 
We sturen post altijd per mail naar beide door je ouders opgegeven e-mailadressen. Informatie die wordt uitgedeeld in de klas gaat altijd in enkelvoud mee. Het cijferoverzicht wordt ook in enkelvoud verstrekt. Je ouders kunnen wel beide in het ouderportaal je cijfers en voortgang inzien. De mentor voert in principe één gesprek per ouderpaar. Mochten je ouders graag apart je  mentor spreken kunnen ze dat bij de mentor aanvragen.

Waardevolle spullen tijdens sportlessen en examens
Tijdens het sporten is het niet toegestaan om sieraden te dragen, omdat dit onveilige situaties kan opleveren. Sieraden en andere waardevolle spullen kunnen aan het begin van de les bij de LO-docent in bewaring worden gegeven. De school is niet aansprakelijk voor verlies van zaken die in de kleedkamer zijn achtergelaten. Dit speelt ook een rol bij het Centraal Eindexamen. We  raden je overigens aan om zo min mogelijk waardevolle spullen mee naar school te nemen.

5.3 Veiligheid

Veiligheid en toezicht
Park Lyceum wil leerlingen en medewerkers een veilige omgeving bieden. Het schoolgebouw wordt jaarlijks gecontroleerd volgens de ARBO-normen en veiligheidsvoorschriften. We hebben geschoolde bedrijfshulpverleners en EHBO’ers en er is een ontruimingsplan voor noodgevallen. Dit ontruimingsplan oefenen we minimaal eenmaal per jaar. We hebben regelmatig overleg met brandweer en politie. In en om het schoolgebouw is cameratoezicht om de veiligheid te waarborgen. Voor je persoonlijke eigendommen heb je de mogelijkheid om een locker te huren. Onze veiligheidscoördinatoren zien toe op de naleving van regels en zetten waar mogelijk verbeteringen in gang.

Vanwege de veiligheid van leerlingen en medewerkers, heeft de schoolorganisatie het recht onaangekondigd de lockers te openen en te controleren op bijvoorbeeld alcohol, drugs, wapens, vuurwerk of gestolen zaken. We voeren een zero tolerance beleid ten aanzien van alcohol, drugs, wapens, fysiek geweld enzovoort. Overtredingen kunnen leiden tot verwijdering  van school.

Pesten, geweld en discriminatie
We zijn bijzonder alert op pestgedrag, geweld en discriminatie en hanteren de volgende procedure:
pestgedrag, geweld en discriminatie kun je bij iedere medewerker van school melden. De melding wordt doorgegeven aan de mentor, afdelingsleider en anti-pestcoördinatoren. We zullen steeds proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Waar nodig schakelen we een speciale begeleider in, zoals een schoolcounselor.
Soms is een overtreding zodanig dat gezamenlijk tot een oplossing komen niet mogelijk is. Dan bepaalt de rector wat er moet gebeuren. We wijzen het slachtoffer er altijd op dat hij of zij
contact kan opnemen met een vertrouwenspersoon. Soms is een overtreding zodanig dat wij een slachtoffer adviseren aangifte bij de politie te doen.

Op www.pestweb.nl vind je informatie, advies en tips om pesten of gepest worden tegen te gaan.
Je kunt ook bellen voor meer informatie, elke schooldag van 14.00 tot 17.00 uur:
0800-28 28 280 (anoniem) of 0900-28 28 280 (mobiel).

Anti-pest coördinatoren op onze school zijn:
Anja van Wijk-Schreiber (a.vanwijk@hetbaken.nl) en Astrid Schrage (s.schrage@hetbaken.nl)

Vertrouwenspersoon:
Voor leerlingen: Marcel Tigchelovend en Carolien Boverhof

Voor personeel: Lumien Veld, l.veld@bezemerschubad.nl 
Telefoonnummer 06 23994644.

Ga naar onderwerp