Sommige leerlingen hebben extra aandacht of Remedial Teaching (RT) nodig. Op Park Lyceum bieden we, daar waar mogelijk, ondersteuning. Ook buiten de reguliere lessen om kun je soms vakinhoudelijke ondersteuning krijgen. Heb je nog andere ondersteuning nodig? Dan maken we een handelingsplan. Natuurlijk betrekken we hier ook je ouders bij.
Verder hebben we een speciale faciliteit voor leerlingen op mavo niveau met een diagnose in het autistische spectrum (ASS).
Per 1 augustus 2014 is de regeling “Passend Onderwijs” verplicht ingevoerd. Naar aanleiding daarvan hebben we het ‘ondersteuningsprofiel Park Lyceum ‘ opgesteld, klik hier om het ondersteuningsprofiel te openen.

6.1 Counselor

De counselors zijn er voor leerlingen die vanwege een persoonlijk (sociaal-emotioneel) probleem begeleiding nodig hebben. Die extra begeleiding krijg je individueel of in groepsverband. Hoe kom je met de counselor in contact? Door aanmelding via de mentor of door op eigen initiatief langs te komen bij één van de counselors en een afspraak te maken.

Counselor:
De heer F. Fenijn – e-mail: f.fenijn@hetbaken.nl
Mevrouw E. van den Hoek – e-mail: e.vandenhoek@hetbaken.nl

6.2 Orthopedagoog

Heb je te maken met dyslexie, dyscalculie, ADHD, ADD, een stoornis in het autistisch spectrum of andere problemen? De orthopedagoog denkt mee in je begeleiding en geeft advies. Naast dyslexieonderzoek en -diagnostiek kan de orthopedagoog ook andere onderzoeken bij leerlingen uitvoeren. Het kan dan gaan om vragen over het niveau van een leerling of het sociaal emotioneel functioneren. Veelal zal de orthopedagoog vervolgens suggesties doen voor het begeleidingstraject binnen school. Aanmelding voor onderzoeken door de orthopedagoog verloopt altijd via de mentor en de afdelingsleider.

Orthopedagoog:
Mevrouw J. van Gelein Vitringa
E-mail: j.vitringa@hetbaken.nl

Mevrouw B. de Haas
E-mail: b.dehaas@hetbaken.nl

Telefonisch contact met de orthopedagoog verloopt via de receptie: 036-523 81 08.

6.3 Dyslexiecoach

Onze school gaat ervan uit dat binnen het Voortgezet Onderwijs dyslexie niet meer remedieerbaar is. Onze hulp richt zich dus vooral op het ermee om leren gaan. Leerlingen met dyslexie kunnen, indien zij hiermee instemmen, worden begeleid door een van onze dyslexiecoaches Jessica Nuiten en Laura Berns. Dit is een docent die als coach verbonden is aan een dyslectische leerling. Hoofddoel: leerling zo zelfstandig mogelijk leren omgaan met dyslexie. De coach kan ondersteunen bij vragen of problemen over dyslexie. Er is geen sprake van individuele bijles. De frequentie van het contact tussen dyslexiecoach en leerling hangt af van de begeleidingsbehoeften van een leerling en de zwaarte van de dyslexie (categorie: zie hieronder). Klik hier voor ons Dyslexiebeleid.

6.4 Dyslexie en toetsing

Leerlingen die vanwege dyslexie of andere problemen recht hebben op tijdverlenging bij toetsen worden ingedeeld in categorieën. Bij de start van het nieuwe schooljaar zal op de BakenPas van de leerling de categoriecode komen te staan. Dit pasje moet de leerling op de tafel leggen tijdens toetsen, zodat de docent ziet welke aanpassingen nodig zijn. We onderscheiden 4 categorieën tijdverlenging (TV).

6.5 Mentor

Je mentor vormt binnen de school het eerste aanspreekpunt voor jou, je docenten en je ouders. Hij of zij is de spil in je begeleiding. Jij en je klas zien de mentor tijdens de mentoruren en in de vaklessen. Daarnaast heb je individuele gesprekken met je mentor over je welbevinden en je studievoortgang. Samen met de decaan begeleidt je mentor jou ook bij het maken van een keuze voor een studierichting of vervolgopleiding. Bij bijzonderheden neemt de mentor altijd contact op met je ouders. Je ouders kunnen natuurlijk ook met je mentor contact opnemen. Mentoren van klas 1 maken gebruik van tutoren. Dit zijn ouderejaars leerlingen die optreden als vraagbaak en steun voor hun jongere schoolgenoten.

6.6 Afdelingsleider

De afdelingsleider is de direct leidinggevende van je mentor en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen jouw leerjaar. Bovendien is de afdelingsleider het aanspreekpunt als het gaat om zaken die buiten de verantwoordelijkheid van de mentor vallen. De afdelingsleider wordt daarbij ondersteund door de leerlingcoördinator.

6.7 Huiswerkklas en begeleiding

Park Lyceum faciliteert ruimte voor Lyceo in de school. Dit instituut verzorgt  huiswerkbegeleiding, bijles en examentraining. Via de mentor en je afdelingsleider kun je je hierover informeren. De inschrijving
vindt plaats via het instituut. Aan de deelname zijn uiteraard kosten verbonden.

6.8 Onderzoek GGD Flevoland onder tweedejaarsleerlingen

Park Lyceum werkt mee aan een jaarlijks terugkerend onderzoek van de GGD Flevoland dat erop is gericht om een gezondere leefstijl te  bevorderen.

Ga naar onderwerp