10.1 Schoolkosten

De school conformeert zich aan de ‘Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs’, die onder meer is opgesteld door vertegenwoordigers van ouderorganisaties. De gedragscode is te downloaden op www.vo-raad.nl door te zoeken op “Gedragscode Schoolkosten” en vervolgens onder het kopje “Filter” de categorie “Download” aan te vinken.

10.2 Tegemoetkoming studiekosten en studiebeurs

Naar school gaan kost geld. Denk maar aan studiematerialen, een schooltas en misschien een buskaart of een abonnement voor de trein. Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs is er de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS).

Of je in aanmerking komt voor deze regeling, hangt af van het inkomen van je ouder(s)/verzorger(s), de school, je leeftijd, nationaliteit en het aantal kinderen binnen je gezin. De regeling geldt alleen voor leerlingen die op 31 juli van het lopende kalenderjaar jonger zijn dan 18 jaar. Ben je 18 jaar of ouder, dan geldt de wet Studiefinanciering 18+. Informatie kun je vinden op de website van DUO.

10.3 Boekenpakket

Schoolboeken worden door de school aan de leerlingen ter beschikking gesteld zonder dat daarvoor een vergoeding wordt gevraagd. De schoolboeken blijven echter te allen tijde eigendom van de school/leverancier die we als school inschakelen voor de levering van de desbetreffende boeken.

De schoolboeken huur of koop je. Dit is afhankelijk van het soort boek. Sommige boeken gaan meerdere schooljaren mee en krijg je dus 1 keer geleverd. Met Van Dijk Educatie uit Kampen hebben wij een afspraak gemaakt dat zij de schoolboeken voor ons leveren. Via school krijg je een uitnodiging om bij Van Dijk je boeken te bestellen. Dit gaat online via www.vandijk.nl. Van Dijk levert je boeken bij jou thuis af. Je ouder(s)/verzorger(s) blijven verantwoordelijk voor schade aan of vermissing van boeken. Voor de boeken hoeven geen borg- of verzendkosten te worden betaald.

10.4 Overige kosten

Voor sommige lesmaterialen, zoals een atlas of woordenboek, ontvangt de school geen financiële bijdrage van de overheid. De school is om die reden niet verplicht zulke leermiddelen beschikbaar te stellen. In het overzicht hieronder ziet u om welke leermiddelen het bijvoorbeeld gaat.

Niet door de overheid bekostigde lesmaterialen Door de overheid bekostigde lesmaterialen
– schriften en multomap
– schrijfmateriaal
– atlas
– woordenboeken
– agenda
– rekenmachine sportkleding
(persoonsgebonden materiaal)
– leerboeken
– werkboeken
– projectboeken en tabellenboeken
– eigen leermateriaal van de school en bijbehorende cd’s en dvd’s
– licentiekosten van digitaal leermateriaal

Van ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij persoonsgebonden materialen zelf aanschaffen. Denk hierbij aan woordenboeken, schrijfmateriaal, atlas en sportkleding. Ouders die niet in staat zijn deze kosten te voldoen, kunnen hier informatie vinden over mogelijkheden tot ondersteuning door Stichting Fonds Bijzondere Noden Almere. Indien u deze niet kunt betalen, bestaat de mogelijkheid om geheel of gedeeltelijk kwijtschelding aan te vragen. Dit kunt u doen door een email te sturen naar parklyceum@hetbaken.nl ter attentie van de rector, onder vermelding van aanvraag kwijtschelding schoolkosten.

Laptops
Het digitale werken speelt een steeds grotere rol in onze maatschappij. Het is onze opdracht om de leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst. Tegelijkertijd willen wij dat het onderwijs uitdagend is en motiveert, maar dat het ook recht doet aan de verschillen tussen de leerlingen. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken zijn wij in schooljaar 2021 – 2022 gestart met het werken met een laptop vanaf leerjaar 1. In schooljaar 2023-2024 zullen alle leerlingen in leerjaar 1, 2 en 3, naast de leerboeken, werken met een eigen laptop. Een laptop zien wij als instrument ter ondersteuning aan het lesmateriaal. Ook biedt het mogelijkheden om de nodige ICT-vaardigheden te ontwikkelen. Voor de aanschaf van de laptops werken wij samen met The Rent Company.

Om het onderwijs te kunnen volgen in leerjaar 1, 2 en 3 vanaf schooljaar 2023-2024 heeft de leerling een laptop nodig. De laptop valt daardoor onder de vrijwillige ouderbijdrage. Op het moment dat u geen laptop kunt of wilt aanschaffen neem dan contact met ons via bplict@hetbaken.nl. U kunt dan een laptop via school kosteloos in bruikleen krijgen. Daarvoor dient u een bruikleenovereenkomst te tekenen, waarin de voorwaarden zijn opgenomen die voor het gebruik van de laptop gelden. Als uw dochter of zoon onze school verlaat is er de mogelijkheid om de laptop tegen de restwaarde van de school over te nemen.

10.5 Vrijwillige bijdrage extra schoolkosten

Park Lyceum staat voor kansrijk onderwijs en brede vorming. Dit betekent dat ook activiteiten  buiten het verplichte onderwijsprogramma organiseren, die bijdragen aan de vorming van uw kind. Hieronder vallen activiteiten zoals een kamp, een (buitenlandse) excursie, vieringen, etc. Deze activiteiten zijn niet opgenomen in de bekostiging die scholen van de Rijksoverheid ontvangen. Daarom vragen we een vrijwillige ouderbijdrage (zie hieronder).

Vrijwillige ouderbijdrage
De school ontvangt vanuit de overheid middelen om het verplichte onderwijsprogramma te financieren. Voor de organisatie van extra activiteiten zijn wij afhankelijk van de vrijwillige bijdrage van u als ouder(s)/verzorger(s). Voor de goede orde benadrukken we dat deze bijdrage bij wet vrijwillig is. Als u deze bijdrage niet wilt of kunt betalen dan mag uw kind nog steeds deelnemen aan de door school georganiseerde activiteiten of programma’s.

De school behoudt zich wel het recht voor om (delen van) geplande activiteiten niet door te laten gaan, als er te weinig betalende ouder(s)/verzorger(s) zijn. Informatie over de bijdrage voor dit jaar volgt later.

Voor de vrijwillige ouderbijdrage ontvangt u per mail een factuurvoorstel. Bij betaling kunt u zelf aangeven welk bedrag u kunt en wilt bijdragen.

De vaststelling van de ouderbijdrage wordt geaccordeerd door de oudergeleding van de Deelraad van Park Lyceum.

10.6 Ongevallenverzekering

De school heeft een collectieve ongevallenverzekering voor leerlingen, personeelsleden en vrijwilligers. Deze verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval op school tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering geen dekking biedt. Materiële schade zoals een kapotte bril of fiets valt niet onder de dekking. De verzekering is van kracht gedurende het verblijf op school en onderweg van huis naar school en omgekeerd. Ook bij activiteiten onder toezicht van de school, zoals werkweken, geldt de verzekering. Wil je een beroep doen op de verzekering? Dan kun je terecht bij de Financiële Administratie voor een speciaal schadeformulier.

10.7 Wettelijke aansprakelijkheid

Als jij op school schade lijdt door een verwijtbare fout van ons, kun je de school aansprakelijk stellen. We hebben hiervoor een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Voor een schadeformulier kun je terecht bij de Financiële Administratie.

Het Baken Almere is niet aansprakelijk voor zoekraken, beschadiging of diefstal van eigendommen van de leerlingen. Om problemen te voorkomen, raden we je aan al je bezittingen te voorzien van een duidelijk merkteken. Daarnaast raden we je ouders aan expliciet bij hun verzekeringsmaatschappij na te vragen of bijvoorbeeld een op school – eventueel zelfs uit je afsluitbare locker – gestolen mobieltje onder de dekking valt. We raden jou met klem aan om géén onnodig dure spullen mee naar school te nemen.

Als een leerling materiële schade aan de school toebrengt, worden de leerling en/of zijn wettelijke vertegenwoordigers aansprakelijk gesteld. Indien leerlingen elkaar schade berokkenen, wordt  de schade onderling verhaald. We raden je ouders dan ook aan om voor jou een WA-verzekering af te sluiten. Zeker als je 18 jaar of ouder bent, is het verstandig bij je eigen verzekeringsmaatschappij te controleren in hoeverre je nog onder de door je ouders afgesloten verzekeringen valt.

10.8 Schenkingen en sponsoringen

Het Baken Almere is zeer terughoudend in het ontvangen van schenkingen of bijdragen anders dan de ouderbijdrage of op onderwijswetgeving gebaseerde gelden. Het gaat vooral om schenkingen in geld of materiaal die verplichtingen met zich meebrengen, waarmee leerlingen worden geconfronteerd.

Ga naar onderwerp