A. Leerplichtzaken

De leerplichtambtenaar
Park Lyceum onderhoudt intensieve contacten met de leerplichtambtenaar. Naast de afwikkeling van verzuimmeldingen (spijbelen) neemt de leerplichtambtenaar ook deel aan het ZorgAdviesTeam (ZAT), dat twee wekelijks vergadert. Mocht er sprake zijn van een overtreding van de leerplichtwet, dan volgt er een gesprek met de leerling en ouder(s) op het stadhuis.

Eén keer per maand vindt er op school een verzuimspreekuur plaats. De leerplichtambtenaar is dan aanwezig op school om een gesprek te voeren met de voor dit spreekuur aangemelde leerlingen. Het spreekuur richt zich op leerlingen met licht schoolverzuim (onder het wettelijk te melden verzuim) en op leerlingen die vaak te laat komen.

Onder licht schoolverzuim wordt verstaan:

 • verzuim in de vorm van losse uren (<16 uur)
 • verzuim tot 3 dagen
 • vaak te laat komen.

Het verzuimspreekuur heeft een voorlichtend en waarschuwend karakter, met als doel:

 • het tegengaan van beginnend schoolverzuim
 • het voorkomen van langdurig schoolverzuim
 • het voorkomen van voortijdig schoolverlaten
 • het tegengaan van veelvuldig te laat komen

Leerplicht ambtenaar:

Mevrouw MS Vos : msvos@almere.nl

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor een jongere niet naar school kan gaan, bijvoorbeeld bij ziekte of het vervullen van godsdienstplichten (als dat buiten school niet mogelijk is). De ouders moeten de school zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Bij andere zogenaamde ‘gewichtige omstandigheden’, moet verlof vooraf worden gevraagd bij de rector van de school. Het gaat hier om bijzondere omstandigheden, zoals huwelijk, overlijden, jubilea of gezinsuitbreiding. Verlof in verband met een vakantie valt hier niet onder!
Wanneer sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’ kan de rector van de school, afhankelijk van de situatie, verlof verlenen voor één à twee dagen, tot een maximum van tien schooldagen per
schooljaar. Klik hier om verlof aan te vragen.

Daarnaast kan er verlof worden aangevraagd indien een LOB-activiteit onder schooltijd plaatsvindt. Daarvoor dient een apart formulier gebruikt te worden. Klik hier voor het LOB-verlofformulier.

Wordt het aantal van tien schooldagen in een schooljaar overschreden, dan moet een verzoek om verlof worden ingediend bij de leerplichtambtenaar, bij voorkeur via de rector van de school. De leerplichtambtenaar wint advies in bij de rector van de school.

(Gezins)vakanties buiten de schoolvakanties
Voor een (gezins-)vakantie buiten de schoolvakanties moet (tijdig) een schriftelijk verzoek worden ingediend door de ouders/verzorgers bij de rector van de school. Gaan de jongeren naar
verschillende scholen, dan moet per school een verzoek worden ingediend. De Leerplichtwet biedt slechts één mogelijkheid: als door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het niet mogelijk is in de schoolvakanties op vakantie te gaan.

Daarbij geldt een aantal voorwaarden:

 • er moet een werkgeversverklaring worden overlegd waaruit blijkt dat geen verlof in de officiële schoolvakantie mogelijk is;
 • de gevraagde periode mag niet langer duren dan tien schooldagen;
 • de gevraagde periode mag niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar vallen.

Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, kan de rector eenmaal per schooljaar verlof verlenen. Indien aan één of meer van deze voorwaarden niet wordt voldaan, moet de rector het verzoek
afwijzen, omdat de Leerplichtwet geen andere mogelijkheden toestaat. Klik hier om het verlofformulier te openen.

Ongeoorloofd verzuim
De rector van een school is verplicht bij de leerplichtambtenaar melding te doen van (vermoedelijk) ongeoorloofd schoolverzuim. Ook wanneer een verzoek om verlof is afgewezen en u uw zoon of dochter toch niet naar school laat gaan, moet de rector dit melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar zal u dan oproepen voor een gesprek en kan, afhankelijk van de uitkomst van dit gesprek, een proces-verbaal opmaken.

Vrijstellingen en alternatieve leerroutes
In sommige gevallen kunnen jongeren geen onderwijs (meer) volgen. College van burgemeester en wethouders van Almere kan dan vrijstelling verlenen. Indien een jongere reeds onderwijs heeft gevolgd, maar niet (meer) in staat is de lessen te volgen, zullen de ouders/verzorgers samen met de jongere op school gaan bespreken welke mogelijkheden er zijn om het onderwijs te vervolgen.

In bijzondere gevallen kan een jongere een zogenaamde ‘alternatieve leerroute’ volgen. Dit kan vanaf de leeftijd van veertien jaar. Of, en zo ja onder welke voorwaarden, een jongere een dergelijke leerroute kan volgen, wordt uiteindelijk beslist door burgemeester en wethouders van Almere. Zij zullen daarmee alleen instemmen indien de jongere op geen enkele andere wijze onderwijs kan volgen. Het advies van de school en de leerplichtambtenaar speelt bij de beslissing een belangrijke rol. De zorgcoördinator van de school kan hierover de nodige informatie geven.

Pilot verzuimaanpak 18+
Met ingang van 1 oktober 2016 is het toezicht verzuimaanpak leerplichtigen boven de 18 jaar door de Gemeente Almere verscherpt. In het kader van preventie voortijdig schoolverlaten is er een strengere meldtermijn verzuim geformuleerd. De meldnorm voor jongeren van 18+ is gelijk getrokken met de leerplichtnorm. Daarom is de meldtermijn voor leerlingen van 18+ sinds 1 oktober 2016: 16 uur verzuim in 4 weken.

Informatie
Informatie over de leerplicht kan je in eerste instantie krijgen bij de afdelingsleider van de afdeling. Daarnaast is informatie te vinden op de website www.almere.nl/onderwijs.

B. Jongeren maatschappelijk werk van Zorggroep Almere

Het Jongeren Maatschappelijk Werk van Zorggroep Almere heeft samenwerkingsafspraken gemaakt met de Zorg Advies Teams (ZAT) van het voortgezet onderwijs binnen Almere. Op signalen
van het ZAT kan de Jongeren Maatschappelijk Werker een actief hulpverleningsaanbod doen aan zowel de jongere als aan zijn of haar ouders. Jongeren kunnen ook zelf de Jongeren Maatschappelijk Werker benaderen met tal van vragen waar ze mee kunnen worstelen. Te denken valt aan vragen rondom onzekerheid, spanningen op school, thuis of in de vriendenkring.

Mevrouw Bianca Welsch is de Jongeren Maatschappelijk Werker van JGZ Almere. Zij is voor stadsdeel Noord (Stedenwijk, Staatsliedenwijk, Waterwijk) en is te bereiken via b.welsch@jgzalmere.nl.

C. Jeugd en Veiligheid bij de politie Almere

 • De jeugdagent die verbonden is aan Park Lyceum is mevrouw Judith Snider. Zij is voor onze school het aanspreekpunt voor alle zaken die betrekking hebben op en in relatie staan tot de politie.
  De jeugdagent komt regelmatig op school om gewoon een rondje in de school te maken, of om een probleem op te lossen. De jeugdagent is er voor de leerlingen, afdelingsleiders en overige medewerkers van Park Lyceum. Op verzoek kan zij ook deelnemen aan het ZAT.
 • Ze is te bereiken via het gratis politienummer 0900-8844.
 • Mevrouw J. Snider: snider@politie.nl

D. GGD Flevoland

 • De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft tot doel de gezondheid en ontwikkeling, zowel lichamelijk als psychosociaal, van alle kinderen en jongeren te beschermen, te bevorderen en te bewaken. Voor vragen over groei en ontwikkeling, of bijvoorbeeld vragen op het gebied van opvoeding, gedrag, verzorging en leefstijl (genotmiddelen, seksualiteit), kun je contact opnemen met de afdeling JGZ. Zij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur via telefoonnummer: 088 – 002 99 20.
 • Park Lyceum werkt jaarlijks mee aan het onderzoek van de GGD Flevoland “jij en je gezondheid”. Met dit onderzoek kunnen jongeren met risicogedrag en (verhoogde kans op) sociaal-emotionele en sociaal-medische problemen actief worden opgespoord, ondersteund en zo nodig worden verwezen naar effectieve (preventie)programma’s. Jij en Je Gezondheid maakt hierbij gebruik van korte, eenvoudige en betrouwbare vragenlijsten die jongeren digitaal invullen. Leerlingen kunnen worden uitgenodigd voor een gesprek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. In het gesprek denkt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige met de leerling mee, geven ze advies en kunnen ze ondersteuning bieden als dat nodig is. Alles wat ze bespreken is vertrouwelijk. Indien nodig neemt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige contact op met de ouders. Bij jongeren vanaf 12 jaar gebeurt dit altijd in overleg met de jongere.

E. Vakanties

Schoolvakanties 2023-2024 Voortgezet Onderwijs

 • Herfstvakantie: maandag 23 oktober tot en met vrijdag 27 oktober 2023
 • Kerstvakantie: maandag 25 december 2023 tot en met vrijdag 5 januari 2024
 • Voorjaarsvakantie: maandag 19 februari tot en met vrijdag 23 februari 2024
 • Goede Vrijdag: vrijdag 29 maart 2024
 • 2e Paasdag: maandag 1 april 2024
 • Meivakantie: maandag 29 april tot en met vrijdag 10 mei 2024
 • Hemelvaartsdag en dag na hemelvaart: donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei 2024
 • 2e Pinksterdag: maandag 20 mei 2024
 • Zomervakantie: maandag 22 juli tot en met vrijdag 30 augustus 2024
Ga naar onderwerp