6.1 Mentor

Zoals we ook onder 3.4 (Pedagogische Leerlingbegeleiding) al hebben geschreven: je mentor vormt binnen de school het eerste aanspreekpunt voor jou, je docenten en je ouders. Hij of zij is de spil in je begeleiding, die is gericht op het kunnen leveren van optimale studieprestaties. Jij en je klas zien de mentor tijdens de mentortijden en de mentor geeft ook bijna altijd les aan jouw klas of groep. Daarnaast heb je individuele gesprekken met je mentor over je studievoortgang, waarvoor je welbevinden op school een belangrijke voorwaarde is. Naast, en samen met, de mentor begeleidt de decaan jou ook bij het maken van een keuze voor een studierichting of vervolgopleiding. Bij bijzonderheden neemt de mentor altijd contact op met je ouders. Je ouders kunnen natuurlijk ook met je mentor contact opnemen.

6.2 De vakdocent

De vakdocent heeft zicht op wat zijn/haar leerlingen moeten kennen en kunnen op zijn vakgebied. Vanuit die deskundigheid richt de vakdocent het leerprogramma voor zijn vak in. Park Lyceum, als onderdeel van Stichting Het Baken, zet in een hoge mate van professionaliteit en kwaliteit bij alle medewerkers in een schoolklimaat dat gericht is op continue verbetering. Daarbij hoort ook feedback van leerlingen en hun ouders/verzorgers, bijvoorbeeld via klankbordgroepen.

6.3 Leerlingpunt

Voor een compleet overzicht en juiste registratie van ongeoorloofde absenties, is het leerlingpunt ingericht. Het leerlingpunt registreert:

  • te-laat-meldingen
  • verwerken van absenties
  • leerlingen die spijbelen
  • verwijderde leerlingen
  • ziekmelden leerling gedurende de schooldag
  • het ophaalpunt (aan het einde van de dag) voor ingenomen telefoon

Door het toezicht op deze ongewenste onderbrekingen van het leerproces te centraliseren zijn wij beter in staat om zicht te houden op de leerlingen en daarmee laten we de leerlingen ook zien dat we sterk betrokken zijn bij hun ontwikkeling en welbevinden.
Door een goede registratie signaleren wij vroegtijdig dat leerlingen risico lopen op achterstanden in hun studieprestaties. Zo kunnen wij ouders ook in een vroeg stadium informeren over ongewenste ontwikkelingen en betrekken bij -liefst gezamenlijke- oplossingen. Daartoe zijn we overigens ook wettelijke verplicht.

6.4 Leerlingcoördinator

De leerlingcoördinatoren ondersteunen de mentoren, docenten en de afdelingsleiders bij de dagelijkse gang van zaken rondom de leerling. De mentor blijft altijd het eerste aanspreekpunt. De leerlingcoördinator is het aanspreekpunt als het gaat om zaken die buiten de verantwoordelijkheid van de mentor vallen. De leerlingcoördinator zorgt voor het coördineren en uitvoeren van leerlingbesprekingen en zij kunnen disciplinaire maatregelen nemen bij blijvend ongewenst gedrag. De leerlingcoördinator heeft daar waar nodig ook contacten met externe hulpverlening op niveau van basisondersteuning.
Mavo 1 t/m 4:      De heer C. Uijterwaal: c.uijterwaal@hetbaken.nl
Havo 1 t/m 3:      Mevrouw: C. Gerritsen: c.gerritsen@hetbaken.nl
                              Mevrouw: S. Schaapherder: s.schaapherder@hetbaken.nl
VWO 1 t/m 3:      De heer T. de Weerdt: t.deweerdt@hetbaken.nl
Havo 4 & 5:         De heer M. Morren: m.morren@hetbaken.nl

6.5 Afdelingsleider

De afdelingsleider is verantwoordelijk voor het pedagogisch didactisch klimaat in de afdeling en voert het personeelsbeleid in zijn/haar afdeling. De afdelingsleider is de direct leidinggevende van de mentoren en docenten en is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen jouw leerjaar.
De afdelingsleiders vormen samen met de rector en conrector de schoolleiding.

6.6 Zorgcoördinator

De zorgcoördinator geeft leiding aan het ondersteuningsteam, is betrokken bij alle leerlingen die een vorm van extra ondersteuning krijgen of nodig hebben. De zorgcoördinator is voorzitter van het Zorg Advies Team ( ZAT). Zij werkt nauw samen met de ketenpartners en adviseert de schoolleiding en is verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit van de extra leerling ondersteuning op Park Lyceum.
Mevrouw G. Klein Willink : g.kleinwillink@hetbaken.nl
Lees voor informatie het schoolondersteuningsprofiel.

6.7 Orthopedagoog

De orthopedagoog kijkt naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling. De orthopedagoog heeft expertise ten aanzien van orthodidactische problemen, (psycho)sociale en emotionele problemen, ontwikkelingsstoornissen en leerproblemen. Het is de taak van de orthopedagoog om de afdelingsleiders, leerlingcoördinatoren en zorgcoördinator inhoudelijk te adviseren ten aanzien van de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Als een diagnose is gesteld, kan de orthopedagoog op basis van de adviezen die voortvloeien uit het onderzoek, aanpassingen toekennen. Daarbij onderhoudt zij contacten met ouder(s)/verzorgers en indien van toepassing externe hulpverleners. De orthopedagoog ondersteunt vanuit haar expertise alle facetten van de leerlingondersteuning op alle niveaus, zowel formeel als informeel.

Orthopedagoog:
Mevrouw J. van Gelein Vitringa : j.vitringa@hetbaken.nl

6.8 Counselor

De counselors zijn er voor leerlingen die vanwege een persoonlijk (sociaal-emotioneel) probleem kortdurende begeleiding nodig hebben. De counselor is een raadgever, een adviseur. De counselor zoekt samen met de leerling naar een oplossing. Mochten zij er niet uitkomen, dan kunnen de counselors aanraden advies in te winnen bij het zorg adviesteam en/of adviseren welke externe ondersteuning het beste geschikt is. Hoe kom je met de counselor in contact? Door aanmelding via de mentor of door op eigen initiatief een mailtje te sturen naar één van de counselors om een afspraak te maken.

Counselors:
De heer F.Fenijn : f.fenijn@hetbaken.nl
Mevrouw E. van den Hoek: e.vandenhoek@hetbaken.nl

6.9 Decaan

Op Park Lyceum zijn drie decanen die verantwoordelijk zijn voor bepaalde afdelingen/leerjaren:
Mavo: De heer M. de Jong m.dejong@hetbaken.nl donderdag decaantijd;
Havo : De heer J. Kuijpers : j.kuijpers@hetbaken.nl donderdag decaantijd;
Atheneum: mevrouw N. de Rie: n.derie@hetbaken.nl donderdagochtend decaantijd;
Telefonisch contact met het decanaat loopt via de receptie: 036-523 81 08.

De decaan begeleidt je samen met je mentor als je in leerjaar 2 of 3 een profiel gaat kiezen voor de bovenbouw. De begeleiding door de decaan is vooral gericht op de AEL-stage in havo 4 en Almere On Stage in mavo 3 (zie verder bij ‘Activiteiten’) en op het kiezen van een geschikte vervolgopleiding. Zo geeft de decaan informatie en organiseert voorlichtingsmomenten en stageweken. Ook kun je (eventueel samen met je ouders) terecht bij de decaan voor een gesprek over de keuzes die je moet maken.

6.10 Dyslexie

Op Park Lyceum beschouwen wij dyslexie als een van de kenmerken van leerlingen waarmee wij in onze lessen rekening houden. De training die wij deze leerlingen bieden richt zich daarom vooral op aanpassingen en ermee om leren gaan.
De leerling kan contact opnemen of wordt door de mentor in contact gebracht met de orthopedagoog. Deze bepaalt samen met de leerling welke ondersteuning de leerling het beste kan helpen om optimaal deel te nemen aan de lessen.

Zie hier ons Dyslexiebeleid.
Mevrouw L. Berns: l.berns@hetbaken.nl

6.11 Zorg Advies Team (ZAT)

Soms loopt een leerling vast in zijn of haar schoolloopbaan, omdat het welbevinden ernstig wordt gehinderd door omstandigheden. De leerling kan dan in het ZAT ingebracht worden. Het ZAT adviseert over de aanpak van de ingebrachte problematiek, het advies wordt ingewonnen wordt vanuit verschillende disciplines. Deelnemers aan het ZAT: jeugdverpleegkundige, Jongeren maatschappelijk werker JGZ, jeugdagent, jeugdarts, Systeemtherapeut ggz centraal, jeugdarts, Leerplichtambtenaar en medewerker Passend Onderwijs.

6.12 Passend Onderwijs

Het vormgeven van passend of “inclusief” onderwijs is een gezamenlijke taak van docenten, mentoren, leerlingcoördinatoren en ondersteuners. “Inclusief” betekent voor ons dat wij ernaar streven dat al onze leerlingen deelnemen aan het reguliere schoolleven. Dat doen we door rekening te houden met de verschillende kenmerken die onze leerlingen ten opzichte van elkaar onderscheiden. Maar soms zijn aanpassingen voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften zinvol. De Begeleider Passend Onderwijs op Park Lyceum geeft extra ondersteuning aan individuele leerlingen, adviseert bij trajecten die vastlopen, biedt psycho-educatie voor docenten en mentoren (bijvoorbeeld groepsdynamica), neemt deel aan verschillende leerling-overleggen en werkt samen met externe hulpverleners.

Bij extra ondersteuning in de vorm van individuele leerlingbegeleiding wordt de invulling van de ondersteuning mede afgesproken met de leerling, ouders en de orthopedagoog op school, en vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief (OPP).

Park Lyceum is onderdeel van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere. Hier kan je meer lezen over het Samenwerkingsverband.

6.13 Huiswerkklas en Begeleiding

Leerlingen hebben ruimte in hun rooster om te kiezen voor keuze werktijd (kwt) en begeleiding. Om de onderwijstijd te halen is een minimum aantal kwt uren verplicht. Leerlingen kunnen kiezen voor verschillende varianten van kwt en begeleiding. Vakinhoudelijk ondersteuning, huiswerkbegeleiding, planning & organisatie of vakinhoudelijke verdieping. Aan de deelname van de verplichte kwt uren zijn uiteraard geen kosten verbonden.

Ga naar onderwerp