5.1 Leefregels

Om in goede harmonie met elkaar te kunnen leren en ontwikkelen gelden op Park Lyceum de volgende leefregels:

  • Aan het begin van de les staat de docent bij de deur en heet de leerlingen welkom;
  • Leerlingen die te laat komen halen altijd een briefje bij de receptie, ook wanneer ze een goede reden hebben;
  • Leerlingen dragen tijdens de les geen jas, pet of capuchon;
  • Telefoons zijn thuis of in de kluis;
  • Aan het eind van de les wordt afscheid genomen bij de deur;
  • We houden pauze in de pauzeruimtes en niet in de gangen.

5.2 Mobiele telefoons

Onze leerlingen zijn gebaat bij rust, reinheid en regelmaat. Goede prestaties komen namelijk voort uit concentratie en een actieve werkhouding. De (aanwezigheid van) een telefoon zorgt voor een onbewuste afleiding die niet ten goede komt aan het leren op school. Het uitgangspunt op Park Lyceum is dan ook ‘telefoon thuis of in de kluis’. Wanneer een leerling toch een telefoon bij zich heeft moet hij/zij deze inleveren bij het Leerlingpunt en kan deze dezelfde dag vanaf 16:00 uur daar weer opgehaald worden.

5.3 Pesten, geweld en discriminatie

We zijn bijzonder alert op pestgedrag, geweld en discriminatie. Pestgedrag, geweld en discriminatie kun je bij iedere medewerker van school melden. De melding wordt doorgegeven aan de mentor en de leerlingcoördinator. Zij horen alle betrokkenen, van slachtoffer en dader tot omstanders, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers. Zo proberen we een eenduidig beeld te krijgen over wat er is gebeurd en wanneer, wie erbij betrokken waren en wie wat heeft gedaan. Als we een volledig beeld hebben, maken we afspraken om het samen op te lossen. Bijvoorbeeld door slachtoffer en dader het conflict te laten uitspreken en excuses aan te bieden. De mentor vervult hierbij een belangrijke rol. Waar nodig doen we een beroep op onze speciaal hiervoor opgeleide anti-pestcoördinator. Als het grensoverschrijdend gedrag daartoe aanleiding geeft, wordt de vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen ingeschakeld. Een slepend conflict kan zich ook (voor een deel) buiten de muren van de school afspelen, in dat geval schakelen we het Zorg Advies Team (ZAT) in om de verdere aanpak te bepalen.

Soms is een overtreding zodanig dat we de stappen hierboven overslaan. De rector bepaalt dan wat er moet gebeuren. In sommige gevallen is de school verplicht om bij de politie aangifte te doen. We wijzen het slachtoffer er altijd op dat hij of zij zelf ook contact kan opnemen met de vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen.

Meer uitgebreide informatie lees je in ons Pestprotocol.
Op www.pestweb.nl vind je informatie, advies en tips om pesten of gepest worden tegen te gaan. Je kunt ook bellen voor meer informatie, elke schooldag van 14.00 tot 17.00 uur: 0800 – 2828280 of 0900 – 2828280.

Anti-pest-coördinator:
Mevrouw A. Schrage: s.schrage@hetbaken.nl

5.4 Convenant Veiligheid op Scholen

Park Lyceum als onderdeel van Het Baken neemt deel aan het convenant Veiligheid op Scholen om daarmee de samenwerking tussen de verschillende partijen binnen Almere te verstevigen. Het convenant is via deze link te lezen.

Ga naar onderwerp