2.1 Missie: onze drie Bakens

Binnen de scholen van Het Baken willen we jonge mensen begeleiden om hun plaats in de samenleving te vinden. Ieder mens is uniek, daarom hebben we in ons onderwijs aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en de rol van de mens in de gemeenschap en de omgeving. Er is aandacht voor emancipatie, diversiteit en dialoog tussen mensen met verschillende religieuze, levensbeschouwelijke en culturele achtergronden.

Onze visie wordt vertaald in drie speerpunten, onze ‘bakens’. Die bakens zijn: onze identiteit, een veilig leer- en leefklimaat en het stimuleren en ontwikkelen van talent. Deze speerpunten geven aan wie we zijn en vanuit welk perspectief en met welke houding wij ons richten op onze leerlingen. De drie bakens vatten het wezen van onze school samen.

2.2 Levensbeschouwelijke identiteit van Het Baken

Het Baken Almere is een interconfessionele organisatie. Wij gaan er vanuit dat ieder mens een plaats en een doel heeft in de wereld. We streven er naar om bij te dragen aan de ontwikkeling van jonge mensen. Onze kernwaarden daarbij zijn naastenliefde en respectvol omgaan met elkaar.
Kernwaarden die bij een groot deel van onze medewerkers hun basis vinden in de traditie en de beleving van de christelijke godsdienst en cultuur.
In onze scholen werken wij vanuit de basisgedachte dat ieder mens en dus ook ieder kind uniek is en er mag zijn zoals hij of zij is. Kinderen en volwassenen mogen weten dat ze er in het leven  niet alleen voor hoeven te staan, dat er altijd iemand voor hen is en dat hun leven van betekenis is en er toe doet. De school is een plek is waar de leerling geaccepteerd en gewaardeerd wordt.  De plek waar een leerling zich veilig mag voelen. Het personeel op onze scholen werkt met inzet en aandacht voor het kind en de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd.

2.3 Onderwijskundige Identiteit van Park Lyceum

Park Lyceum is een warme school waar docenten en leerlingen met verschillende achtergronden in goede harmonie met elkaar leren en ontwikkelen. Respect en naastenliefde staan hierbij centraal. Wij hebben hoge verwachtingen van elkaar en weten dat leerlingen hun ambities kunnen realiseren met optimale ondersteuning van onze medewerkers. Op Park Lyceum hebben we zicht op de leerling en bieden we wat de leerling van ons nodig heeft.

Op Park Lyceum zijn we samen -medewerkers, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s)- verantwoordelijk voor het leren en ontwikkelen van onze leerlingen. Onze professionele docenten richten daarom, waar mogelijk in samenwerking met leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s), het leerproces van de leerlingen in. Geleidelijk werken we toe naar meer zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid, competenties die ook in een vervolgopleiding van belang zijn. Wij gaan er daarbij vanuit dat iedereen gemotiveerd is om te leren en ontwikkelen. Het is onze taak om de leerlingen daarin te stimuleren en te ondersteunen.

Onze opdracht realiseren wij met gedegen klassikaal onderwijs in een veilig en plezierig schoolklimaat. Onze leerlingen zijn gebaat bij rust, reinheid en regelmaat. Goede prestaties komen namelijk voort uit concentratie en een actieve werkhouding. Daarbij zijn huiswerk op orde, het meenemen van de juiste materialen en het naleven van schoolafspraken belangrijke voorwaarden. Door een vaste lesopbouw bieden wij structuur. De leerlingen weten zo wat er van ze verwacht wordt en maken kennis met de verschillende kwaliteiten en achtergronden die binnen ons schoolteam aanwezig zijn.
Met onze lessen en activiteiten maken de leerlingen kennis met hun omgeving en bereiden wij ze voor op de samenleving van morgen.

Gericht op continue verbetering
Onze medewerkers werken vanuit een grote betrokkenheid bij de leerlingen en met elkaar streven wij naar een hoge kwaliteit van onderwijs. Daar hoort bij dat wij ook zelf regelmatig bijscholen. Maar ook dat we elkaar helpen om op onderdelen ons handelen te verbeteren door middel van feedback. Zo blijven we continu gericht op ontwikkeling van ons handelen, in het belang van onze leerlingen.

Ga naar onderwerp