9.1 Leerlingenraad

Op het Park Lyceum hechten we veel waarde aan de mening en ideeën van onze leerlingen. Er is daarom een Leerlingenraad die meerdere keren per schooljaar bij elkaar komt en in gesprek gaat met (een gedeelte van) de Schoolleiding. De Leerlingenraad heeft als doel om samen het onderwijs te verbeteren. Tijdens de bijeenkomsten verzamelen de leerlingen ideeën en denken ze na over verbeteringen die ten goede komen aan de school. Waar dat kan helpen ze ook met het uitvoeren ervan. Voorbeelden van onderwerpen waarover met elkaar gesproken wordt zijn de inrichting van het schoolplein en het telefoonbeleid.

9.2 Ouderklankbord

Op Park Lyceum worden ouders niet alleen betrokken bij de ontwikkeling van hun kind, maar ook bij de ontwikkeling van de school. Dit doen wij middels Ouderklankborden. Om de lijntjes zo kort mogelijk te houden heeft iedere afdeling haar eigen klankbord. De verschillende afdelingsleiders organiseren samen met de ouders hun eigen bijeenkomsten. Voorbeelden van onderwerpen die op de agenda kunnen staan zijn keuzewerktijd en vrij lezen.

9.3 Medezeggenschapsraad

Bij Het Baken Almere is de medezeggenschap op twee niveaus georganiseerd. Op schoolniveau functioneert de deelmedezeggenschapsraad (dMR) met ouders, leerlingen en personeel. De dMR heeft op een aantal onderwerpen adviesrecht, op andere onderwerpen instemmingsrecht. Daarnaast is de dMR een belangrijk orgaan om samen de schoolleiding het gesprek te voeren over de manier waarop de school wordt georganiseerd en het onderwijs wordt uitgevoerd. Op Bakenniveau is er ook bestuursbrede medezeggenschapsraad (MR). Meer informatie hierover vindt u op de website van Het Baken.

Indien u contact wil met de DR op Park Lyceum kunt een mail sturen aan DMR-Park@hetbaken.nl. Voor zaken die uw specifieke kind betreffen dient u contact met de mentor of de desbetreffende teamleider op te nemen. Leden van de DR hebben een maximale zittingstermijn van 3 jaar en mogen maximaal 2 termijnen zitting hebben. In de DR hebben 2 ouders/verzorgers en 2 leerlingen zitting, naast 4 personeelsleden. Bij vacatures wordt een oproep gedaan voor kandidaten en kunnen verkiezingen worden georganiseerd. Het reglement van de dMR kunt u via deze link vinden.

Ga naar onderwerp