Naast de gewone lessen bieden we veel buitenschoolse activiteiten: sport of een schoolkamp, excursies, toneel, tentoonstellingen, gastsprekers, dansprojecten enzovoort. Er zijn natuurlijk ook
klassenuitjes en schoolfeesten. En we organiseren door het jaar heen tal van culturele activiteiten. Hieronder vind je een beschrijving van veel van onze extra activiteiten.

8.1 Erop uit!

Eersteklas activiteitendagen
Om elkaar beter te leren kennen en van je klas een echte groep te maken, zijn er in leerjaar 1 een aantal activiteitendagen. Deze dagen vinden plaats in de loop van het schooljaar. Op de eerste ouderavond worden je ouders op de hoogte gebracht van het programma. De kosten hiervoor worden apart in rekening gebracht.

Tweede en derde klas dag
Aan het einde van het tweede en derde leerjaar vindt er per leerjaar een gezamenlijke activiteit plaats. Eventuele kosten hiervoor worden apart in rekening gebracht.

Activiteitendagen en (dag) excursies 
Elk schooljaar houden we een aantal activiteitendagen. Je hebt dan geen les volgens je reguliere lesrooster, maar doet mee aan een activiteit. Dat kan een excursie zijn, maar bijvoorbeeld ook een  sportdag of dansproject. De activiteiten vinden in alle leerjaren plaats. De tijdsduur kan variëren van een dubbel uur tot een hele dag. De activiteiten worden in de lessen voorbereid en maken deel uit van het schoolprogramma. In leerjaar 4 zijn sommige activiteiten onderdeel van het schoolexamen. Uiteraard zullen we jou en je ouders zo vroeg mogelijk informeren over zo’n activiteit, zeker als het gaat om een excursie die heel vroeg begint en laat eindigt. Dit lukt niet altijd, omdat het aanbod soms pas laat bekend is bijvoorbeeld bij theaterbezoek. Sommige excursies vinden buiten de activiteitendagen plaats. De meeste activiteiten worden bekostigd vanuit de vrijwillige ouderbijdrage.

Werkweek havo 4
In mavo 3 en havo 4 ga je met je klas op werkweek. Tijdens deze week ben je bezig met sociaal/culturele, taalkundige, sportieve en politieke ontwikkelingen. Over de kosten van de werkweek word je vooraf geïnformeerd. Sinds schooljaar 2018-2019 is er een spaarplan waarbij maandelijks een bedrag wordt gespaard.

Geldig legitimatiebewijs
Bij deelname aan excursies naar het buitenland moet je in het bezit zijn van een geldig paspoort of identiteitskaart. Vraag deze dus tijdig aan als je deze nog niet hebt. Houd er rekening mee dat  een identiteitskaart niet in alle landen geldig is.

 

8.2 Activiteiten gericht op mens, samenleving en bedrijf

Kloosterdagen
Elk schooljaar organiseert de sectie Levensbeschouwing voor een kleine groep leerlingen uit mavo 3 en havo en atheneum 4 een bijzondere kennismaking met het kloosterleven. Tijdens deze drie dagen houd je je bezig met vragen over geloof, zingeving en identiteit. Je bezint je op wie je bent, wie je wilt zijn en op welke levenskeuzen je je wilt gaan richten. Ook krijg je een rondleiding door het klooster en krijg je een idee hoe kloosterlingen leven. Kloosterdagen vinden plaats op gewone lesdagen. We selecteren op grond van je motivatie. Naast toestemming van je ouders is ook  toestemming van je mentor en afdelingsleider vereist. Uiteraard moet je zelf zorgen dat je de opgelopen lesachterstand inhaalt. Voor deelname wordt een kostendekkende bijdrage gevraagd. Over de hoogte ervan wordt je vóór opgave geïnformeerd.

ArbeidsErvaringsLeren (AEL)/Almere On Stage
AEL
In havo 4 en atheneum 4 loop je een week lang AEL-stage bij een bedrijf. Hierbij staat niet de voorbereiding op een bepaald beroep centraal, maar vooral de kennismaking met het werken op zich en met zoveel mogelijk verschillende aspecten van een door jou gekozen bedrijf of de instelling. Wenoemen dit dan ook arbeidsoriëntatie. Je mentor of een andere docent komt je die week opzoeken op je stageplek. Na de stageweek wissel je ervaringen uit met klasgenoten.

Almere On Stage
Almere On Stage is (letterlijk) een Beroepenfeest voor VMBO leerlingen en beroepsbeoefenaren. Zij gaan met elkaar in gesprek over beroep en werkdag, en maken een afspraak voor een werkbezoek op de Doe Dag enkele weken later.
On Stage is geen ‘speeddating’ maar is gericht op het opbouwen van een helpend (beroeps)netwerk. Het lukt veel leerlingen om deze relaties te onderhouden. Dit levert hen nieuwe gesprekspartners op, stageplaatsen en zelfs dienstverbanden tijdens of na de vervolgopleiding.

Burgerschapsvorming
Burgerschapsvorming en sociale integratie zijn niet nieuw. Het is altijd al een taak geweest die onderwijs heeft gehad. Onderwijs is burgerschapsvorming. Ook op onze school gebeurt dit al veel
langer dan dat het in wetsregels werd vastgelegd. Binnen lessen als Levensbeschouwing, Mens en Maatschappij, Geschiedenis en Maatschappijleer komen zaken aan de orde die belangrijk zijn voorgoed burgerschap. Je vindt ze ook terug in de mentorlessen, onze zorgstructuur, de lessen Leefstijl, ons veiligheidsbeleid, vieringen en bezinningsmomenten, maar ook tijdens de kloosterdagen waar leerlingen met elkaar praten over zaken die voor hen persoonlijk en voor de maatschappij van belang zijn. Door middel van leerlingklankbordgroepen proberen we leerlingen te betrekken bij en deels verantwoordelijk te maken voor het onderwijs bij ons op school.

Debating
Park Lyceum is een school die veel activiteiten ontplooit op het gebied van het debat. We doen mee aan het Europees scholierenparlement en sturen jaarlijks een afvaardiging naar het Model European Parliament (MEP). Ook in atheneum 5 is er tijdens de uitwisseling een dag ingeruimd voor het debat. In nauwe samenwerking met de buitenlandse partners debatteer je over Europese thema’s. Eerst op school en daarna in het stadhuis van Almere.

8.3 Internationale activiteiten- Park internationaal;

Het moderne onderwijs krijgt steeds meer een internationaal karakter. Dit komt op Park Lyceum niet alleen tot uitdrukking in de lessen. Met e-mailprojecten, uitwisselingsprojecten en buitenlandse reizen leg je daadwerkelijk contacten over de grens.

Europees Scholieren Parlement
Jaarlijks vertegenwoordigt een twaalftal vierdeklassers onze school bij het Europees Scholieren Parlement op provinciaal niveau. Een aantal van hen zal later de provincie Flevoland op landelijk niveau vertegenwoordigen.

GLOBAL CITIZEN en internationale uitwisseling.
Park Lyceum is een GLOBAL CITIZEN-school. Deze GLOBAL CITIZEN-status wordt ondersteund door het ministerie van Onderwijs en het Europees Platform en betekent dat we in ons onderwijsaanbod het Europees leren, integreren. Met als doel: je ervan bewust maken dat Europa een niet te vermijden werkelijkheid is en dat Nederland sociaal-maatschappelijk, cultureel en economisch samen met haar Europese partners een groter geheel vormt. Europa als leeromgeving komt niet alleen in diverse projecten aan bod, maar wordt structureel en geïntegreerd in de onderbouw aangeboden bij het leergebied Mens & Maatschappij en bij de moderne vreemde talen. Daarnaast vinden in bepaalde jaarlagen kleinschalige internationale uitwisselingsprojecten plaats.
In de bovenbouw van het atheneum is het mogelijk om het zogenaamde GLOBAL CITIZEN-certificaat te behalen. Vooral de internationale uitwisseling in atheneum 5 springt hierbij in het oog: een internationale uitwisseling met scholen in diverse landen. De landen en scholen die we bezoeken kunnen per jaar verschillen.

In de ‘UIT-week’ gaan we naar het buitenland. Je krijgt daar les op school en je verblijft in een gastgezin. In de ‘IN-week’ brengen de leerlingen van de bezochte scholen een tegenbezoek bij ons in Almere. Ook die leerlingen worden tijdens hun bezoek ondergebracht in gastgezinnen. De kosten voor deze uitwisseling variëren per bestemming, hier wordt je vooraf over geïnformeerd. Sinds schooljaar 2018-2019 is er een spaarplan waarbij maandelijks een bedrag wordt gespaard.

De inhoud en het programma van de uitwisseling stellen we samen met de partners vast. Het accent ligt op duurzaamheid, sociaal-culturele, taalkundige en politieke ontwikkelingen, waarbij jouw profiel het uitgangspunt vormt. Deze internationale uitwisseling wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van het Europees Platform.

Cambridge Engels
Park Lyceum biedt aan een groep getalenteerde vierdeklassers de mogelijkheid om het internationaal erkende CAE (Cambridge Advanced English) te behalen. Deze leerlingen maken ook een studiereis naar Edinburgh.

Goethe certificaat
Op Park Lyceum is het voor leerlingen mogelijk om een internationaal erkend taalcertificaat voor Duits te behalen. Dit certificaat heet Goethe Zertifikat en is gekoppeld aan de verschillende niveaus van het Europees Referentiekader (ERK) voor de Talen.
Met het Europees Referentiekader voor de Talen kunnen taalniveaus van moderne vreemde talen (Duits, Engels, Frans en Spaans) met elkaar vergeleken worden. Park Lyceum is samen met het
Trinitas Gymnasium een coöperatieschool van het Goethe Instituut en mag daarmee de leerlingen in de Duitse taal toetsen volgens het ERK-systeem.

We geven de leerlingen uit klas 3 de mogelijkheid om een certificaat op A2 of B1 niveau te behalen. Leerlingen in de examenklassen kunnen een certificaat op B2 of C1 niveau behalen.

Meerjarige internationale projecten
Zoals hierboven vermeld, is Park Lyceum actief bezig met meerjarige internationale projecten. Dit doen we met ondersteuning van het Europees Platform. We werken samen met diverse scholen voor voortgezet onderwijs in andere Europese landen. Eumind in het derde leerjaar, Globe in het tweede leerjaar en Something fo Nothing (S4N) voor leerlingen die het EBC*L programma hebben afgerond. Met als doel: elkaar beter leren kennen en begrijpen. Immers, de Europese Unie verwacht dat de komende generatie veel meer een Europees blikveld ontwikkelt.
Een verslag van onze internationale activiteiten vind je op de website van Park Lyceum – Global Citizen/internationaal.

8.4 Culturele activiteiten

Toneel (podiumkunsten)
Elk voorjaar zijn er musicalavonden. Direct aan het begin van het schooljaar start een groep van 30 tot 50 leerlingen met de voorbereiding hiervan. De leerlingen doen zelf vrijwel alles wat bij toneel komt kijken. Zo’n 20 tot 25 leerlingen spelen de rollen. Anderen houden zich bezig met het ontwerpen en opbouwen van het decor, ze verzorgen de belichting en het geluid en weer anderen grimeren de spelers.

Gildeplan Podiumvakken bovenbouw
Onze droom:
Jou als leerling een brede opleiding bieden waarin je naast cognitieve vaardigheden ook vooral je talenten op het gebied van menswording en creativiteit kunt ontwikkelen.

Onze missie:
Wij willen je vanaf leerjaar 3 de mogelijkheid bieden te kiezen voor een praktijkgerichte 2/3 jarige opleiding waarin je vaardigheden aanleert op het gebied van podiumvakken. Deze opleiding kun je kiezen als extra keuzevak. Aan het eind van deze opleiding doe je examen door middel van de meesterproef in de vorm van de musical van Toneel.

Het Gildeplan:
Het Gildeplan bestaat uit twee/drie fasen (jaren), die elk weer zijn onderverdeeld in drie periodes. De praktijklessen worden gecombineerd met de Musical. De uren worden ingeroosterd op woensdagmiddag het 9e en 10e uur. Met jou wordt een persoonlijk ontwikkelingstraject afgesproken. Hiermee kun je je vaardigheden ontwikkelen op bepaalde onderdelen van de podiumvakken. Het Gildeplan is in principe ingedeeld in fases en perioden. Je kunt al naar gelang je eigen vaardigheden en ontwikkelingsplan deze fases in een bij jou passende volgorde doorlopen.

Jonge Jury Project
Park Lyceum organiseert ook dit schooljaar het Jonge Jury Project. Je maakt op deze leuke manier kennis met de persoon achter het verhaal. Jij mag ook je oordeel geven over boeken en je ervaart meteen hoe leuk lezen kan zijn.

8.5 Bètaschool

Pre University College
PUC is een initiatief van De Vrije Universiteit Amsterdam om leerlingen te laten kennismaken met vakken en modules als voorbereiding op een wetenschappelijke studie.

Jet-Net
Park Lyceum heeft zich ook aangesloten bij Jet-Net: het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland waarin vooraanstaande technologische bedrijven en havo/vwo-scholen zich hebben verenigd. Samen willen wij je laten ervaren dat technologie uitdagend, zinvol en maatschappelijk relevant is. We organiseren allerlei activiteiten, zoals bedrijfsbezoeken en voorlichting op school. Maar ook concrete werkopdrachten en studieprojecten over actuele onderwerpen rondom technologie en innovatie.
Soms zijn korte snuffelstages mogelijk. Daarnaast is er de jaarlijkse Jet-Net Career Day, een groot educatief evenement waar leerlingen uit de vierde en vijfde klas kennismaken met de Jet-Net bedrijven en de wereld van technologie en industriële ontwikkeling. Park Lyceum is in dit kader een intensieve samenwerking aangegaan met ASM Europe, een multinational op het terrein van chips en geleiders met het hoofdkantoor in Almere. We zijn er trots op dat we onze leerlingen deze kansen kunnen bieden. Er zijn op dit moment 70 bedrijven en 175 scholen betrokken bij het Jet-Net programma. Wil je meer weten over Jet-Net? Kijk op www.jet-net.nl. Sinds vorig jaar hebben we een racecar team. Nieuwsgierig? Kom naar de Open Dag.

8.6 Sportactiviteiten

Sportteams
Op Park Lyceum kun je aan verschillende teamsporten meedoen. Je traint dan met je team, speelt onderlinge wedstrijden en wedstrijden tegen teams van andere scholen. Ook doet je team mee aan de schooltoernooien in de regio.

Sportoriëntatie (SOK-project)
Binnen het Sportoriëntatie en Sportkeuze project maak je kennis met verschillende sportmogelijkheden. Dit project vindt plaats in de bovenbouw. De sportkeuzes zitten in ons reguliere programma. De sportoriëntatie onderdelen vinden in drie verschillende blokken plaats: een conditieblok, een watersportblok en een zelfverdedigingsblok. Het aanbod kan per jaar verschillen.
De kosten voor deze blokken kunt u terugvinden in de ouderbijdrage. Het SOK-project is een gesubsidieerd project door de gemeente Almere. Sportoriëntatie is een wettelijk verplicht onderdeel binnen de lessen Lichamelijke Opvoeding in de bovenbouw.

Kleding
Voor de gymlessen is het wel nodig om een goed sportshirt te dragen. Dus een shirt met korte of lange mouwen, geen hemdjes. In de zaal mag je geen schoenen dragen waarmee je ook buiten hebt gelopen.

Ga naar onderwerp